Strafrecht – Stiefkind NJ 1997, 361

  • Datum: 7 januari 1997

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Strafrecht

  • Wetsartikelen: Art. 249 Sr

Casus

De verdachte heeft ontucht gepleegd met zijn minderjarige stiefkind. Hij maakt zich schuldig aan verkrachting, feitelijke aanranding, ontucht plegen, mishandeling en bedreiging. Hij wordt hoofdzakelijk vervolgd voor het plegen van ontucht met een minderjarig stiefkind, art. 249 Sr. Het gaat in dit geval om hoe het begrip stiefkind ex art. 249 lid 1 Sr moet worden geïnterpreteerd.

Rechtsvraag

Moet er sprake zijn van een huwelijk om te kunnen spreken van een stiefkind ex art. 249 lid 1 Sr?

Lagere rechters

Bij de uitleg van art. 249 Sr is het van belang dat de bescherming van de minderjarige zwaarder weegt. Het hof staat voor de vraag welke betekenis er moet worden toegekend. Ze kunnen hierbij kiezen voor de betekenis die in het spraakgebruik wordt gebruikt: een kind uit een eerder huwelijk van een van de echtgenoten. Ook kunnen ze kiezen voor de betekenis die Demeersseman (juridisch auteur) eraan geeft. In dat geval kan er alleen van een stiefkind worden gesproken als de ouders zijn getrouwd. Het hof heeft geconcludeerd dat er sprake is van een stiefkind wanneer het kind van degene met wie de verzoeker samenleefde als waren zij gehuwd en dat mede zijn zorg was toevertrouwd. De Hoge Raad vindt dat het hof in beginsel te ver is gegaan met de uitleg die zij aan artikel 249 Sr toekent. De strekking van dit artikel is namelijk om misbruik van een gezagsverhouding strafbaar te stellen. Hierdoor is het bewezenverklaarde feit ten onrechte gekwalificeerd als een strafbaar feit. Dit leidt tot ontslag van alle rechtsvervolging (OVAR).

Hoge Raad

Bij de uitleg van het begrip stiefkind ex art. 249 lid 1 Sr, weegt de wetshistorische interpretatie het zwaarst. Dit zorgt ervoor dat de bepaling restrictief dient te worden uitgelegd. Het moet gaan om een huwelijk tussen de natuurlijke ouder en de stiefouder.

Rechtsregel

Het begrip stiefkind moet restrictief worden uitgelegd, er moet sprake zijn van een huwelijk tussen de ouder en de stiefouder.