Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepassing 

1.1 Op alle overeenkomsten van Slim Academy zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Mits niet schriftelijk dan wel per digitale berichtgeving anders overeen is gekomen, gelden alle bepalingen onverkort.

1.2 Aanmelding bij het systeem van Slim Academy is gratis.

1.3 De wederpartij wordt geacht te allen tijde gegevens naar waarheid in te vullen.

1.4 De wederpartij is persoonlijk en onvoorwaardelijk verantwoordelijk voor zijn/ haar account.

1.5 Het plaatsen van een bestelling houdt in dat wederpartij de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt, hier stemt wederpartij tijdens de bestelprocedure mee in.

Artikel 2 – Product en schending intellectueel eigendom 

2.1 Het eigendom van de geleverde producten gaat pas over, indien de wederpartij al hetgeen op grond van de overeenkomst met Slim Academy verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico gaat echter wel op het moment van levering over op wederpartij.

2.2 Slim Academy streeft naar een optimale kwaliteit van haar producten. Slim Academy, haar medewerkers en schrijvers dan wel anderen aan Slim Academy verbonden aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of gevolgen, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit een verslag. Een verslag is een aanvulling op het volgen van het onderwijs, geen vervanging.

2.3 Gehele of gedeeltelijke overneming dan zowel reproductie van de inhoud van geleverde producten, in welke vorm dan ook, is verboden zonder voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Slim Academy.

2.4 Wederpartij of derden dienen alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Het niet respecteren levert één of meerdere misdrijven op uit de artikelen 33 en 34 Auteurswet 1912. Slim Academy zal verplicht zijn tot het doen van aangifte en stelt één of meerdere boetes vast welke ten goede komt aan de Slim Academy ten behoeve van betaling van de auteurs.

2.5 Alle supplementen en updates van producten zijn slechts het betreffende collegejaar beschikbaar. Slim Academy is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het verwijderen van supplementen, updates en online cursussen na afsluiting van het collegejaar.

Artikel 3 – Prijzen 

3.1 Prijzen, vermeld op de website, zijn inclusief BTW.

3.2 Prijswijzigingen en typefouten zijn voorbehouden. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de informatie op de websites die Slim Academy beheert.

3.3 Slim Academy behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk blijkt.

Artikel 4 – Bestellingen 

4.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen wederpartijen Slim Academy, dan wel tussen Slim Academy en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen wederpartijen de Slim Academy, is Slim Academy niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Slim Academy.

4.2 Slim Academy houdt zich het recht voor om de levering aan klanten te weigeren met het oog op dubieuze debiteuren of niet serieuze bestellingen.

4.3 Bestellingen van papieren samenvattingen die voor 19.00 uur worden geplaatst, worden door Slim Academy diezelfde dag verzonden mits de producten beschikbaar zijn. Bestellingen van digitale producten zullen onmiddellijk online beschikbaar worden gesteld.

4.4 Slim Academy is bevoegd om bij uitvoering van bestellingen gebruik te maken van derden.

Artikel 5 – Levering 

5.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Slim Academy in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door wederpartij dit elektronisch mee te delen en zulks zonder dat Slim Academy gehouden is tot enige schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Slim Academy kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het rechtsverkeer gelden opvatting voor haar rekening komt.

5.2 De opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft wederpartij geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn bij een tijdige bestelling zodanig is dat wederpartij de producten, door opzet of grove schuld van Slim Academy, niet tijdig ontvangt. Wederpartij is slechts in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Indien de bestelde producten 3 (zegge: drie) dagen na bestelling met automatische incasso niet geleverd zijn, staat de wederpartij eenmalig in het recht de bestelling nogmaals toegezonden te krijgen. Wederpartij zij gewezen op het correct invoeren van persoonsgegevens.

5.3 Wederpartij dient zelf zorg te dragen voor een tijdige bestelling alvorens men zich kan beroepen op artikel 5.2.

5.4 Slim Academy is niet aansprakelijk voor verkeerd, niet of niet tijdig geleverde goederen door derden, tenzij dit aan opzet of grove schuld van Slim Academy is te wijten. Wij verwijzen naar de klachtenregeling postservice van artikel 6 van deze Algemene voorwaarden.

5.5 Slim Academy is bevoegd om bij uitvoering van bestellingen gebruik te maken van derden.

Artikel 6 – Klachtenregeling melding post service 

6.1 De klachtenregeling is tweeledig:

1. Klacht moet bij PostNL klantenservice digitaal worden geplaatst (te vinden via: http://www.postnl.nl/voorthuis/klantenservice/klacht.aspx

2. Klacht bij Slim Academy moet schriftelijk dan wel per elektronische post worden ingediend, met een kopie van de klacht bij de TNT klachtenservice.

6.2 De klachten die bij Slim Academy aankomen zullen worden gebundeld en overgedragen aan TNT post. Slim Academy onthoudt zich echter van aansprakelijkheid ex artikel 5.4 van deze Algemene Voorwaarden.

6.3 Om deze post service te verbeteren zal de Slim Academy zich actief inzetten om het aantal bestellingen welke niet dan wel niet juist zijn aangekomen te verminderen.

Artikel 7 – Licentie digitale documenten en online cursussen

7.1 De aangeboden digitale documenten en online cursussen zijn eigendom van Slim Academy. Slim Academy verleent de wederpartij een beperkt, niet-exclusieve licentie voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik van de digitale documenten en online cursussen op basis van de door de wederpartij afgenomen producten. Deze licentie is geldig tot het einde van het collegejaar waarin het product is aangeschaft.

7.2 Het beschikbaar gestelde materiaal is alleen bedoeld voor persoonlijk gebruik. Met het online account wordt een beperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht verleend om het materiaal te gebruiken. Het is om geen enkele reden toegestaan om kopieën van de inhoud over te dragen of uw wachtwoord aan om het even welke andere persoon te geven.

Artikel 8 – Abonnementen

8.1 De abonnementsovereenkomst wordt aangegaan voor een minimale looptijd gelijk aan de looptijd die bij bestelling staat aangegeven op de website. Indien de looptijd niet staat aangegeven is dit minimaal 12 maanden.

8.2 De abonnee kan de abonnementsovereenkomst na de minimale looptijd opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De opzegtermijn vangt aan op de eerste dag van de aankomende maand.

8.3 Een abonnementsovereenkomst wordt bij het bereiken van het einde van het collegejaar automatisch verlengd. Bij het automatisch verlengen van het abonnement wordt het abonnement omgezet naar een abonnement op het eerstvolgende bachelorjaar. Indien het gaat om een abonnement op het laatste bachelorjaar, zal bij verlenging het abonnement worden omgezet naar een Lifetime abonnement. Al deze abonnementen zijn betaalde diensten waarbij het maandelijkse abonnementsgeld kan wijzigen door verschillende aantallen boekjes.

Artikel 9 – Diamond Abonnementen

9.1 Indien onverhoopt een cursus niet wordt aangeboden kan hier geen aanspraak op worden gemaakt door een Diamond Abonnee. Ook kan geen aanspraak worden gemaakt op het verkrijgen van een korting.

9.2 Een Diamond Abonnement garandeert geen beschikbaarheid van voldoende cursusplaatsen. Een abonnee kan geen aanspraak maken op een schadevergoeding of korting indien onvoldoende cursusplaatsen beschikbaar zijn.

9.3 Indien een Diamond Abonnee een aanmelding voor de cursus niet bevestigt via de toegestuurde bevestigingsmail zal de abonnee automatisch uitgeschreven worden voor de cursus.

Artikel 10 – Machtigen

10.1 Door het doen van een bestelling bij Slim Academy, geeft de wederpartij opdracht aan en machtigt de wederpartij Slim Academy zo nodig de verzending te verzorgen op naam en voor rekening van de wederpartij.

10.2 Goederen worden afgeleverd op het adres waaronder wederpartij staat ingeschreven bij Slim Academy. Wederpartij zij gewezen op artikel 1.4 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 11 – Retourneren 

11.1 De klant zal bij de levering van goederen controleren of deze met zijn opdracht overeenstemmen. Indien dit niet beantwoordt aan de overeenkomst, dient de wederpartij Slim Academy daarvan onverwijld, in ieder geval binnen 14 dagen na aflevering, schriftelijk dan wel digitaal en gemotiveerd kennis te geven.

11.2 Het is niet mogelijk een in bewerking genomen bestelling te annuleren, met uitzondering van de situatie beschreven in artikel 5.2. In het geval van annulering ontvangt wederpartij een coupon ter waarde van de geannuleerde bestelling. Deze coupon is tot een kalenderjaar na uitlevering geldig ter inlevering van een bestelling op Slim Academy.

11.3 Goederen welke ongevraagd zijn toegezonden, kunnen op kosten van Slim Academy worden geretourneerd. Wederpartij of derden zij gewezen op het correct invoeren van persoonsgegevens.

Artikel 12 – Betaling en eventuele aanmaning 

12.1 Bij de keuze voor een automatische incasso, machtigt de wederpartij Slim Academy tot het eenmalig afschrijven van het met de bestelling verbonden bedrag.

12.2 Indien automatische incasso niet mogelijk is gebleken, om welke reden dan ook, zal de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk na constatering door Slim Academy in kennis worden gesteld middels een aanmaning.

12.3 De aanmaning geschiedt schriftelijk en/of digitaal op het adres van de wederpartij zoals de wederpartij dat heeft aangegeven bij Slim Academy. Wederpartij zij gewezen op artikel 1.4 van deze Algemene Voorwaarden.

12.4 Indien Slim Academy de wederpartij aanmaant tot betaling, dient de wederpartij het in de aanmaning gespecificeerde bedrag te voldoen binnen 10 (zegge: tien) dagen na datum van aanmaning en op wijze zoals aangegeven in de aanmaning.

12.5 Indien betaling binnen 10 (zegge: tien) dagen na datum van eerste aanmaning niet heeft plaatsgevonden, zal de wederpartij wederom worden gesommeerd het verschuldigde bedrag binnen 14 (zegge: veertien) dagen te voldoen. Hierbij kan het verschuldigde bedrag worden vermeerderd met een bedrag van ten minste 5 (zegge: vijf) euro wegens administratiekosten.

12.6 Indien betaling binnen 14 (zegge: veertien) dagen na de tweede aanmaning niet heeft plaatsgevonden, zal de wederpartij worden geblokkeerd op het bestelsysteem van Slim Academy.

12.7 Indien betaling door of namens de wederpartij niet heeft plaatsgevonden binnen het in artikel 12.6 gestelde, is Slim Academy bevoegd haar vordering over te dragen aan derden.

12.8 Indien Slim Academy haar vordering ter incasso aan derden overdraagt, zullen alle daaraan verbonden kosten voor rekening van de wederpartij zijn.

12.9 De na sommatie door de wederpartij verrichte betalingen worden respectievelijk in mindering gebracht op de verschuldigde kosten en hoofdsom.

12.10 Blokkering van de wederpartij op het bestelsysteem van Slim Academy zal direct na betaling worden opgeheven.

Artikel 13 – Wanbetaling 

13.1 Indien zich wanbetaling door de wederpartij voordoet, houdt Slim Academy zich het recht voor om toekomstige bestellingen van deze klant te weigeren. Wederpartij zij gewezen op artikel 12 van deze Algemene voorwaarden.

Artikel 14 – Rechtsvorm en afsluitende bepalingen 

14.1 Op de overeenkomsten tussen Slim Academy, wederpartij en derden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Slim Academy en haar wederpartij.

14.3 Alle geschillen tussen partijen dienen zo spoedig mogelijk minnelijk te worden geschikt.

14.4 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.

Questions?

Then first, check out our FAQ here to find your answer as soon as possible! Can’t find your question?
Complete the form below and we will contact you!

Do you have questions about the information on our website, one of the business units, our products and services, or the possibilities to collaborate with Slim Academy? Then first, check out our FAQ here. Can’t find your question? Then, contact us by filling in this form. You can also contact us through Whatsapp.