Privacyverklaring (privacy statement) Slim Academy 

Scroll down for the English version.

Slim Academy B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24438740 respecteert de privacy van haar klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Slim Academy is een bedrijf dat studieondersteuning biedt aan universitaire en HBO studenten en is gevestigd aan de Marconistraat 16, 3029 AK Rotterdam. Onder Slim Academy vallen de volgende dochterbedrijven waarop deze privacyverklaring van overeenkomstige toepassing is:

  • Capita Selecta Studieondersteuning B.V.;

  • Slimstuderen.nl B.V.;

  • ScriptieMaster B.V.;

  • Snelafstuderen B.V.;

  • Lokaal 10 B.V.;

Gebruik gegevens

Slim Academy gebruikt uw gegevens voor verschillende doeleinden. Indien u een bestelling plaatst, hebben wij uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop ervan op de hoogte te houden. Ook gebruiken wij uw adresgegevens voor het versturen van facturen en eventuele aanmaningen. 

Om het gebruik van onze diensten zo aangenaam mogelijk te maken, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en in uw voordeel verbeteren. Wij bewaren uw gegevens ook op onze beveiligde server, zodat u uw gegevens tijdens uw volgende bezoek aan onze website niet nogmaals hoeft in te vullen. 

Daarnaast gebruiken wij uw e-mailadres voor het versturen van bestel- en betaalbevestigingen of eventuele wijzigingen in de producten of diensten die u bij ons heeft gekocht. Ook gebruiken we uw contactgegevens mogelijk om u op de hoogte te brengen van nieuwe producten of acties die voor u interessant kunnen zijn op basis van bijvoorbeeld uw bestelgeschiedenis. Als u dit niet langer op prijs stelt, kunt u zich uitschrijven van deze mails. 

Delen van gegevens

Uw persoonsgegevens worden alleen intern gebruikt en worden niet om commerciële redenen aan andere partijen verkocht. Wel maken we gebruik van andere software om de gegevens op te slaan. Ook gebruiken we software voor het verzenden van nieuwsbrieven. Tenslotte delen we uw gegevens binnen Slim Academy met de dochterbedrijven die hierboven zijn genoemd en waarvan Slim Academy volledig eigenaar is. Al deze bedrijven zijn ook gebonden aan deze privacyverklaring. Daarnaast zijn al onze werknemers en door ons ingeschakelde derden verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.  

Periode

Slim Academy slaat de persoonsgegevens op in haar boekhouding. Op grond van de fiscale bewaarplicht is iedere ondernemer, en dus ook Slim Academy, verplicht de boekhouding gedurende zeven jaar te bewaren. Na deze zeven jaar verwijderen wij uw gegevens uit onze administratie. 

Rechten van betrokkene

U, als betrokkene en eigenaar van de persoonsgegevens, heeft verschillende rechten. Allereerst heeft een ieder die gegevens aan Slim Academy verstrekt recht op inzage, rectificatie en het wissen van de gegevens. Deze rechten vloeien voort uit de wet en worden door Slim Academy gerespecteerd. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens. Ook heeft u recht op overdracht van uw persoonsgegevens en heeft u recht om uw toestemming voor het verwerken van de toestemming in te trekken. Indien u van deze rechten gebruik wenst te maken, kunt u uw bezwaar per mail versturen naar info@slimacademy.nl of per post naar bovenstaand adres. 

Tenslotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Van dit recht kunt u via deze link gebruik maken: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Wellicht ten overvloede vermeldt Slim Academy hierbij dat het verstrekken van toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens een voorwaarde is om een overeenkomst met Slim Academy te sluiten. Wanneer u ons deze toestemming niet geeft, heeft dit de consequentie dat wij onze verplichtingen jegens u niet na kunnen komen. 

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Slim Academy gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoeken van de websites van Slim Academy geen cookies ontvangt. 

Feedback

Indien u nog vragen mocht hebben over deze privacyverklaring of over andere privacy gerelateerde zaken aangaande Slim Academy of haar dochterbedrijven, kunt u contact opnemen via e-mailadres info@slimacademy.nl. Deze privacyverklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht u nog aanleiding zien voor aanvulling, zien wij deze ook graag tegemoet op bovenstaand e-mailadres. 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan, zonder dat de klant van Slim Academy daarover wordt geïnformeerd, eenzijdig worden gewijzigd door Slim Academy. Om deze reden raadt Slim Academy haar klanten aan deze privacyverklaring met regelmaat te raadplegen.

Privacy statement Slim Academy

Slim Academy B.V., registered at the Kamer van Koophandel with number 24438740, respects the privacy of her customers and makes sure to treat your data like it’s ours.  Slim Academy is a company which offers help to students to study for their exams or writing their thesis. We are located at Marconistraat 16, 3029 AK Rotterdam. Slim Academy has the following subsidiary companies which are also bound by this privacy statement: 

  • Capita Selecta Studieondersteuning B.V.;

  • Slimstuderen.nl B.V.;

  • ScriptieMaster B.V.;

  • Snelafstuderen B.V.;

  • Lokaal 10 B.V.;

Use of data

Slim Academy uses your data for various reasons. First of all, if you place an order, we need your name, your e-mail address, the address we can deliver your order to and you payment information. We need this data to process and fulfil your order, but also to inform you about the status of your order. We also use your address to send you your invoices and possible reminders. 

To make sure the use of our services is as convenient for you as possible, we, with your consent, will save your personal data and data concerning your order and your use of our services. By doing so, we can personalise our website to your advantage. We also store your data on our secure server, so you don’t have to fill out all your data again next time you’re visiting our website.

Besides that, we use your e-mail address to send an order- and payment confirmation or to send you possible changes in the products of services you purchased. We might also use your contact information to inform you about new products or deals that might interest you according to your order history. If you don’t want to receive these e-mails, you can always unsubscribe from them. 

Sharing your data

Your personal data will only be used internally and will not be sold for commercial reasons to third parties. However, we do use other software to store your data. We also use software to send newsletters and lastly we share your data within Slim Academy with the subsidiary companies as described above. All of these companies are also bound by this privacy statement and will thus guarantee that your data is safe. Also, all of our employees and third parties which might have the opportunity to have access to your data, are obliged to respect the confidentiality of your data. 

Period of time

Slim Academy saves your data in her books. According to national Dutch tax law, we are obliged to save these books for a period of seven years. After these seven years, your data will be deleted. 

Rights of data subject

You, as owner or your personal data, have various rights under European privacy law. First of all, everyone who provides data to Slim Academy has the right to access, rectification and erasure of the data. Besides that, you also have the right to object to the processing of your data and you have the right to data portability. Furthermore, you have the right to limit or withdraw your consent to the processing of your data. If you wish to use one or more of these rights, you can send your objection to info@slimacademy.nl or send it you the above-mentioned address. 

Finally, you have the right to file a complaint with the Autoriteit Persoonsgevens. You can make use of this right through this link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

We also want to emphasize that your consent to process your data is concerned to be given when you decide to order our products or use our services. This is also a condition to make agreements with Slim Academy. If you decide to not give us this consent, we cannot guarantee that we will be able to fulfil our obligations towards you. 

Cookies

Cookies are little pieces of information that are saved by your browser on your computer. Slim Academy uses cookies to recognize you when you visit our website again. Cookies enable us to collect information from our visitors about the use of our services and to improve them, so we can adjust them to the wishes of our customers. The cookies give us data concerning personal information which might enable us to identify you as a visitor. You can set up your browser in a way that Slim Academy will not receive cookies when you visit our website. 

Feedback

If you should have any questions regarding this privacy statement or about other privacy-related affairs concerning Slim Academy or the subsidiary companies, feel free to contact us through info@slimacademy.nl. This privacy statement was drafted carefully, but if you have any suggestions to complement this statement, you can also send them to the above-mentioned e-mail address. 

Amendments

This privacy statement can be changed unilaterally by Slim Academy without the customer of Slim Academy being informed about this. For this reason, Slim Academy advises its customers to consult this privacy statement on a regular basis.

Questions?

Then first, check out our FAQ here to find your answer as soon as possible! Can’t find your question?
Complete the form below and we will contact you!

Do you have questions about the information on our website, one of the business units, our products and services, or the possibilities to collaborate with Slim Academy? Then first, check out our FAQ here. Can’t find your question? Then, contact us by filling in this form.