Strafrecht – Grensrechterzaak Almere

  • Datum: 19 december 2013

  • Rechtbankniveau: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

  • Rechtsgebied: Strafrecht

  • Wetsartikelen: 77a, 77g, 77h, 77i, 77x, 77y, 77z, 77aa en 141 Sr

Feiten

Na afloop van een voetbalwedstrijd tussen Buitenboys B3 en Nieuw Sloten B1 is er een vechtpartij ontstaan, waarbij de grensrechter van Buitenboys B3 door meerdere personen van de club Nieuw Sloten is geschopt en geslagen. De grensrechter is de volgende dag komen te overlijden.

Rechtsvraag

Is er sprake van medeplegen van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel?

Hof Arnhem

Met betrekking tot het bewijs van medeplegen moet het navolgende worden vooropgesteld. De deelnemingsvorm ‘medeplegen’ ziet op een bewuste en nauwe samenwerking gericht op de totstandkoming van een strafbaar feit. Aan het bewijs van medeplegen hoeft het niet zelfstandig verrichten van een uitvoeringshandeling niet zonder meer in de weg te staan, net zoals lijfelijke afwezigheid een beletsel hoeft te vormen. Een vooropgezet plan hoeft aan het medeplegen niet ten grondslag te liggen, want medeplegen kan ook als een opwelling uit de situatie voortspruiten en zelfs stilzwijgend zijn. Evenmin hoeft iedere medepleger exact op de hoogte te zijn van de bijdragen van de andere medepleger(s) aan het strafbare feit. Wel dient er bij de medepleger sprake te zijn van een zogenoemd ‘dubbel’ opzet dat bestaat in een wilsgerichtheid, zowel op het tot stand brengen van het feit als op de samenwerking met de andere dader of daders. In de doctrine wordt in dit verband wel gesproken van de toereikendheid van een globaal opzet dat met behulp van een voorwaardelijk opzet-redenering tot bewijs kan leiden. Bij medeplegen gaat het om een samen doen, waarbij de samenwerking de kenmerken heeft van een geleverde rechtstreekse en substantiële bijdrage aan het vervullen van de centrale delictsbestanddelen. Bij de beoordeling van de feitelijke gedragingen kunnen als constitutieve elementen voor het bewijs van de nauwe samenwerking worden aangemerkt: de intensiteit van de samenwerking, eventuele taakverdeling, de rol in voorbereiding, uitvoering en afhandeling en het belang van die rol, het zich niet terugtrekken op daarvoor geëigende tijdstippen en aanwezigheid op de beslissende momenten.