Privaatrecht – Waarheidsplicht ECLI:NL:HR:2011:BO9675

  • Datum: 25 maart 2011

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: Art. 21 Rv

Feiten

In casu gaat het om partijen die gescheiden waren en twee minderjarige kinderen hadden. De vader wilde geen alimentatie meer betalen, omdat hij zijn baan kwijtgeraakt was, hertrouwd was en uit dit huwelijk twee kinderen had die hij moest onderhouden. Het hof oordeelde dat beide partijen ondeugdelijk waren in het verstrekken van informatie met betrekking tot hun financiële situatie. Daarom moeten beide partijen de helft van de alimentatie lasten dragen.

Hoge Raad

De verplichting in de eerste volzin van art. 21 Rv geldt voor alle in het wetboek van burgerlijke rechtsvordering geregelde procedures. Als partijen niet aan deze verplichting tot een juiste en volledige voorlichting van de rechter en de wederpartij hebben voldaan, staat het de rechter vrij daaraan de gevolgtrekkingen te verbinden die hij geraden acht. De rechter mag ambtshalve oordelen dat een van partijen of beide partijen in strijd heeft gehandeld dan wel hebben gehandeld met hun in art. 21 Rv bedoelde verplichting en daaraan, ook zonder dat partijen daarover specifiek hebben gedebatteerd, gevolgen verbinden die in overeenstemming zijn met de aard van en de ernst van deze schending.

Relevante artikelen

Art. 21 Rv.