Privaatrecht – Twickler ECLI:NL:HR:1999:ZC2993

  • Datum: 22 oktober 1999

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: /

Feiten

Verweerder huurt van de eiser een gedeelte van een marktterrein en exploiteert daarop een snackbar. De eiser vordert ontbinding van de huurovereenkomst, waarbij hij stelt dat de verweerder structureel een onhygiënische toestand in en rond de snackbar in stand houdt en ook op andere wijzen tekortschiet in de uitvoering van de overeenkomst door zich niet te houden aan alle bedingen die partijen schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

Rechtsvraag

Kunnen deze tekortkomingen de ontbinding met haar gevolgen rechtvaardigen?

Rechtsregel

Iedere tekortkoming betreft een grond voor ontbinding, ook wanneer de tekortkoming een beding van de overeenkomst betreft dat niet de kern van de overeengekomen prestatie. Een en ander neemt niet weg dat de geringe ernst van de tekortkoming niet rechtvaardigt dat een overeenkomst wordt ontbonden.