Privaatrecht – Rabobank/Reuser ECLI:NL:HR: 2016:1046

  • Datum: 3 juni 2016

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: /

Feiten

Kwekerij Revadap heeft in casu een teeltsysteem aangeschaft bij Meteor, deze werd geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Revadap regelde de financiering met Rabobank, die een pandrecht had op alles van Revadap. Rabobank had ook een pandrecht gevestigd op het voorwaardelijke eigendomsrecht. Revadap ging failliet.

Rechtsvraag

Kan je een pandrecht vestigen op een voorwaardelijk eigendomsrecht?

Overweging

In dit arrest heeft de HR het eigendomsrecht onder opschortende voorwaarde erkend, terwijl het eigendomsrecht als ondeelbaar werd gezien. Op basis van de wetsgeschiedenis is het voorwaardelijk eigendomsrecht getypeerd als iets wat vatbaar is voor verpanding. De bedoeling van de wetgever met het eigendomsvoorbehoud was om dit aan te merken als eigendom onder opschortende voorwaarde. Als er dan aan de opschortende voorwaarde wordt voldaan, gaat het eigendom van rechtswege over. De bank had hier door het faillissement een pandrecht op gevestigd. Volgens de Hoge Raad is dit mogelijk. De bank werd dus eigenaar van het teeltsysteem.

Rechtsregel

Er kan een pandrecht worden gevestigd op een voorwaardelijk eigendomsrecht. Als de voorwaarde wordt vervuld, wordt dit van rechtswege een pandrecht op de volledige eigendom.