Privaatrecht – Postbezorger ECLI:NL:HR:2011:BR5215

  • Datum: 11 november 2011

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: Art. 7:611 jo. 7;658 BW

Casus

Verweerster werkt per 7 december 2004 voor TNT Post. Op 26 januari 2005 glijdt zij bij het bezorgen van de post uit over een stuk ijs of bevroren sneeuw waardoor zij haar linkerenkel breekt. Op 24 juli 2005 wordt zij weer arbeidsgeschikt verklaard en werkt zij tot 14 maart 2007 bij TNT Post. Op deze dag ondergaat zij een operatie aan haar voet, waarna ze re-integreert in binnenwerkzaamheden. Haar werk als postbode kan zij niet meer verrichten. Verweerster krijgt van TNT Post een uitkering op grond van de collectieve ongevallenverzekering. Verweerster stelt dat TNT Post op grond van art. 7:658 BW, dan wel art. 7:611 BW, aansprakelijk is voor de schade die zij heeft opgelopen door het ongeluk. Zij vordert hiertoe vergoeding van de door haar geleden schade.

Rechtsvraag

Is TNT Post aansprakelijk voor de schade die verweerster heeft geleden door een eenzijdig ongeval, op grond van art. 7:611 jo. 7:658 BW?

Lagere rechters

De rechtbank oordeelt dat TNT Post niet tekort is geschoten in haar zorgplicht van art. 7:658 BW en dat TNT Post dus niet aansprakelijk is. De vordering op grond van art. 7:611 BW acht de rechtbank wel toewijsbaar. Het ongeluk van verweerster komt door de aard en inhoud van haar werk en de omstandigheden, waarbij het lopen op de stoep bij winterweer een risico tot vallen behelst. TNT Post heeft een verzekering afgesloten, maar er is niet gebleken dat het niet mogelijk is om een verzekering met een hogere dekking af te sluiten. Op TNT Post rust dan ook de verplichting om een voorziening te treffen ter voorkoming dat het risico op schade volledig wordt gedragen door verweerster. Hieraan heeft TNT Post niet voldaan.

Hoge Raad

De Hoge Raad stelt dat op grond van de in art. 7:611 BW gelegen verplichting tot goed werkgeverschap, van de werkgever verwacht kan worden dat gezorgd wordt voor een behoorlijke verzekering welke wordt uitbetaald aan de werknemer als deze een ongeval krijgt. Een werkgever heeft de plicht om een verzekering af te sluiten 1) als de werknemer als bestuurder van een motorvoertuig het slachtoffer wordt van een verkeersongeval, 2) als de werknemer als fietser/voetganger betrokken raakt bij een ongeval waarbij een voertuig is betrokken, of 3) als de werknemer als fietser schade lijdt door een eenzijdig ongeval. Volgens de Hoge Raad hangt de verzekeringsplicht in de genoemde drie gevallen samen met de bijzondere risico’s van het wegverkeer. Een eenzijdig voetgangersongeval valt buiten deze afgebakende categorie verkeersongevallen. Hiertoe overweegt de Hoge Raad dat struikelen of uitglijden niet als een bijzonder risico van het wegverkeer kan worden aangemerkt. Zo een ongeval kan ook binnen de vier muren van de werkplek overkomen en dan is er, tenzij de werkgever een verwijt gemaakt kan worden, ook geen aansprakelijkheid op grond van art. 7:658 BW. De Hoge Raad bepaalt dus dat TNT Post niet aansprakelijk is.