Privaatrecht – Krone ECLI:EU:C:2021:471

  • Datum: 10 juni 2021

  • Rechtbankniveau: HvJ EU

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: /

Casus

Krone-Verlag is de uitgever van een regionale krant genaamd Kronen-Zeitung. Op 31 december 2016 publiceerde Krone-Verlag een artikel genaamd ‘Hing’schaut und g’sund g’lebt’ (kijk en leef gezond). In dit artikel werden de verdiensten van het aanbrengen van geraspte mierikswortel om reumatische pijn te verzachten. Het artikel werd ondertekend door een persoon die lid was van een religieuze orde, en zichzelf positioneerde als een deskundige op het gebied van geneeskrachtige kruiden.

In het desbetreffende artikel was echter een fout gemaakt, namelijk het product laten inwerken voor twee tot vijf minuten was vervangen door twee tot vijf uur. De verzoekster heeft, vertrouwend op het artikel, het product gedurende drie uur op het gewricht van haar voet laten zitten, met als gevolg een toxische huidreactie. De verzoekster heeft derhalve schadevergoeding gevorderd en aansprakelijkheid van de uitgever voor alle toekomstige schade als gevolg van de fout in het artikel.

Rechtsvraag

Moet artikel 2 van [richtlijn 85/374], gelezen in samenhang met de artikelen 1 en 6 [daarvan], aldus worden uitgelegd dat ook een stoffelijk exemplaar van een dagblad, dat een vaktechnisch onjuiste gezondheidstip bevat waarvan het opvolgen schade aan de gezondheid veroorzaakt, als een (gebrekkig) product kan worden aangemerkt?

Toepasselijke artikelen

Richtlijn 85/374/EEG van de Raad van 25 juli 1985 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake de aansprakelijkheid voor producten met gebreken.

Artikel 1
De producent is aansprakelijk voor de schade, veroorzaakt door een gebrek in zijn product.

Artikel 2
Voor de toepassing van deze richtlijn wordt onder »product” verstaan elk roerend goed, met uitzondering van landbouwgrondstoffen en producten van de jacht, ook indien het een bestanddeel vormt van een ander roerend of onroerend goed. Onder »landbouwgrondstoffen” worden verstaan producten van de bodem, van de veefokkerij en van de visserij, met uitzondering van producten die een eerste be- of verwerking hebben ondergaan. Onder »product” wordt ook elektriciteit verstaan.

Artikel 6
1. Een product is gebrekkig wanneer het niet de veiligheid biedt die men gerechtigd is te verwachten, alle omstandigheden in aanmerking genomen, met name:

a) de presentatie van het product;
b) het redelijkerwijs te verwachten gebruik van het product;
c) het tijdstip waarop het product in het verkeer is gebracht.

2. Een product mag niet als gebrekkig worden beschouwd uitsluitend omdat er nadien een beter product in het verkeer is gebracht.

Hof van Justitie van de Europese Unie

Uit de bewoording van artikel 2 van richtlijn 85/372 volgt dat diensten niet onder “product” vallen. Dit volgt mede uit de opzet van de richtlijn zelf, gezien een product zou worden gedefinieerd in algemene context van de aansprakelijkheid van de producent voor schade die is veroorzaakt door een gebrek in diens producten. Echter dient er gekeken te worden of een gezondheidsadvies, dat naar aard een dienst is, wanneer het is opgenomen in roerende lichamelijke zaak, omdat het onjuist is gebleken tot gevolg kan hebben dat de krant zelf gebrekkig wordt.

De veiligheid waarvan wordt gesproken in artikel 6, dient te worden beoordeeld door rekening te houden met de bestemming, de kenmerken en de objectieve eigenschappen van het betrokken product en het specifieke karakter van de groep van gebruikers voor wie dit product is bestemd. Het feit dat de richtlijn geen bepalingen bevat betreffende de mogelijkheid om de productaansprakelijkheid in te roepen voor schade die is veroorzaakt door een dienst, is de bedoeling van de wetgever geweest. Hieruit volgt dat de aansprakelijkheid van de dienstverrichters en de aansprakelijkheid van fabrikanten van eindproducten twee verschillende aansprakelijkheidsregelingen vormen. Een onjuiste gezondheidsadvies in een gedrukte krant valt derhalve niet binnen de werkingssfeer van de richtlijn.

Gelet op het bovenstaande dient het antwoord op de vraag te luiden dat artikel 2 van richtlijn 85/374, gelezen in het licht van artikel 1 en artikel 6 van deze richtlijn, aldus moet worden uitgelegd dat een exemplaar van een gedrukte krant die een paramedisch onderwerp behandelt en daarbij een onjuist gezondheidsadvies geeft over het gebruik van een plant, waardoor de gezondheid van een lezer die dit advies heeft opgevolgd schade heeft geleden, geen „gebrekkig product” is in de zin van die bepalingen.