Privaatrecht – Hoogovens/Matex NJ 1980, 133

  • Datum: 29 juni 1979

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: /

Feiten

Hoogovens verkocht en leverde platen onder eigendomsvoorbehoud aan Swarttouw. Toch verkocht Swarttouw de platen (beschikkingsonbevoegd) door aan Matex. Swarttouw ging failliet, Hoogovens wilde de platen vervolgens revindiceren bij Matex. Matex beriep zich op goede trouw ex art. 3:86 BW. Volgens Hoogovens ging dit niet op aangezien Matex geen onderzoek heeft gedaan naar de betrouwbaarheid van Swarttouw.

Rechtsvraag

Dient een derde partij onderzoek te doen naar de mogelijkheid van een eigendomsvoorbehoud om een beroep te kunnen doen op goede trouw?

Overweging

De enkele mogelijkheid dat er sprake zou kunnen zijn van een eigendomsvoorbehoud is onvoldoende. Er moet een goede reden zijn om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van Swarttouw. In casu blijkt niet dat Swarttouw een slechte reputatie had en dus kon Matex er vanuit gaan dat Swarttouw gewoon beschikkingsbevoegd was. Het beroep op goede trouw zal dus slagen.

Rechtsregel

Als de wederpartij geen slechte reputatie heeft of financiële problemen, is er geen reden om aan te nemen dat er sprake is van een eigendomsvoorbehoud.