Privaatrecht – Gemeente Amsterdam/Pullens ECLI:HR:2016:765

  • Datum: 29 april 2016

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: 6:227 BW

Feiten

Het gaat hier om een aanbod van de Gemeente Amsterdam tot herziening van de erfpacht van grond waarop een woning stond. Verweerster is eigenaar en erfpachter van een appartement in Amsterdam. De Gemeente heeft haar schriftelijk een aanbod gedaan voor de canon van het nieuwe erfpacht tijdvak. Verweerster is hiermee akkoord gegaan. Er ontstond onenigheid over de exacte wijze van berekening van de korting op de afkoopsom van de erfpacht. Verweerster had de informatie op een andere wijze geïnterpreteerd dan de Gemeente. De verweerster stelt dat er geen overeenkomst tot stand kan zijn gekomen, nu het aanbod onvoldoende bepaalbaar was.

Rechtsvraag

Is er een overeenkomst tot stand gekomen tussen de Gemeente Amsterdam en Pullens (verweerster)?

Rechtsoverweging

Het bepaalbaarheidsvereiste kan niet los worden gezien van de eisen van redelijkheid en billijkheid. Wanneer de berekeningswijze niet precies is gespecificeerd, geldt dat deze overeenkomstig redelijkheid en billijkheid berekend zal moeten worden.
Uit art. 6:227 BW blijkt dat aan de eis van bepaalbaarheid wordt voldaan als de verbintenissen eventueel achteraf aan de hand van tevoren vaststaande criteria kunnen worden vastgesteld en dat de vaststelling mede wordt beheerst door de redelijkheid en billijkheid (art. 6:248 BW).

Rechtsregel

Op grond van art. 6:227 BW moeten verbintenissen die uit een overeenkomst voortvloeien voldoende bepaalbaar zijn.