Privaatrecht – Endlich/Bouwmachines ECLI:NL:HR:2004:AO9494

  • Datum: 22 oktober 2004

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: Art 6:82 lid 1 BW

Casus

Endlich is een schildersbedrijf en heeft met Bouwmachines een overeenkomst gesloten tot het leveren van steigers. Bouwmachines zou deze steigers gedurende drie fasen van het werk aan Endlich ter beschikking stellen. Tijdens de eerste twee fasen bleken de steigers echter verschillende gebreken te vertonen. De gebreken vergden acuut ingrijpen, maar de steigerbouwer was laks of onbereikbaar. Naar aanleiding hiervan heeft Endlich in de laatste fase de overeenkomst met Bouwmachines buitengerechtelijk ontbonden en de steigers door een ander bedrijf laten plaatsen.

Rechtsvraag

Heeft Endlich Bouwmachines in gebreke gesteld en was dit nodig?

Rechtsregel

Als er sprake is van een spoedeisende situatie en de schuldeiser de schuldenaar niet kan bereiken of wanneer de schuldenaar zich niet bereid toont om de situatie te herstellen of alsnog zijn verbintenis na te komen, zal er geen schriftelijke ingebrekestelling nodig zijn om het verzuim te laten intreden.

Rechtsoverwegingen

Een ingebrekestelling heeft niet de functie om het verzuim vast te stellen, maar om de schuldenaar nog een laatste termijn voor nakoming te geven en om nader te bepalen tot welk tijdstip nakoming nog mogelijk is zonder dat er van tekortkoming sprake is, bij gebreke van welke nakoming de schuldenaar vanaf dat tijdstip in verzuim is. In het geval dat door de spoedeisendheid van de zaak een schriftelijke ingebrekestelling ex. artikel 6:82 lid 1 BW niet mogelijk of niet zinvol is, moet de schuldeiser de schuldenaar op een andere redelijke manier in de gelegenheid stellen om het gebrek te herstellen (in dit geval door te bellen etc.). Indien de schuldenaar niet bereikt kan worden of niet in staat is of zich niet bereid toont om de maatregelen met de nodige spoed te nemen, brengen de maatstaven van redelijkheid en billijkheid met zich mee dat ten aanzien van de bedoelde, spoedeisende herstelwerkzaamheden verzuim intreedt zonder dat een ingebrekestelling heeft plaatsgevonden.