Ondernemingsrecht – The Lord’s Choir ECLI:NL:GHARN:2009:BJ2178

  • Datum: 14 april 2009

  • Rechtbankniveau: Gerechtshof Arnhem

  • Rechtsgebied: Ondernemingsrecht

  • Wetsartikelen: art. 2:5, 2:6 BW

Casus

Een kerkkoor betwist dat het drumstel en de piano welke werden gebruikt tijdens repetities van het koor eigendom waren van het koor en niet van de parochie. Er werd betwist dat het koor geen eigendom kan hebben aangezien het geen rechtspersoon is.

Rechtsvraag

Kwalificeert het koor als een rechtspersoon?

Rechtsoverweging

Het koor zegt een informele vereniging te vormen in de zin van art. 2:26 Burgerlijk Wetboek (BW). De parochie beweert daarentegen dat het koor behoort te worden aangemerkt als werkgroep in de zin van artikel 49 van het Algemeen Reglement voor het Bestuur van een Parochie van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland (ARBP).

Het Hof oordeelt dat het feit dat het koor onder de organisatie van de kerk valt niet van belang is voor de vraag of het koor rechtspersoonlijkheid heeft.

‘De parochie heeft niet gemotiveerd betwist dat het koor is opgericht door een aantal musici met het doel eucharistievieringen muzikaal te omlijsten, dat het koor een bestuur en andere organen – waaronder een feestbestuur, een lectorencollege en een liturgiegroep – heeft en leden die contributie betalen, dat het een eigen administratie heeft en dat het koor in financieel opzicht geheel zelfstandig is en was. Uit deze omstandigheden blijkt naar het oordeel van het hof dat sprake is en was van een zelfstandig georganiseerd samenwerkingsverband dat gericht is op een bepaald doel.’, aldus het Hof. Zij oordeelt dat het koor valt aan te merken als een vereniging.

Rechtsregel

Voor het vormen van een formele vereniging is vereist:

• dat de oprichters van de vereniging bij meerzijdige rechtshandeling een rechtspersoon tot stand brengen. Dit is het geval indien het verband een eigen identiteit onderscheidt van de leden en als eenheid aan het rechtsverkeer deelneemt door zich als subject van rechten en verplichtingen te gedragen;

• Dat de vereniging een bestuur en organen bevat;

• Dat de leden van de vereniging contributie betalen;

• Dat de vereniging een eigen administratie voert;

• Dat de vereniging Financieel zelfstandig is;

• Dat de vereniging staat ingeschreven in het handelsregister.

• Niet vereist voor het vormen van een vereniging is:

• Dat er een rechtshandeling is waarbij zij is opgericht. Een vereniging kan ontstaan doordat een samenwerkingsverband van personen als eenheid gaat deelnemen aan het rechtsverkeer;

• Dat het doen ontstaan van een rechtspersoon door de samenwerkenden uitdrukkelijk is gewild;

Een informele vereniging is vormloos en kan dus zonder uitdrukkelijke wil ontstaan. Voor het vormen van een informele vereniging zijn geen statuten vereist. Eventueel zouden statuten kunnen worden opgesteld, met of zonder notaris.