Europees recht – Wachauf

  • Datum: 13 juli 1989

  • Rechtbankniveau: HvJEU

  • Rechtsgebied: Europees recht

  • Wetsartikelen: /

De Duitse wet gaf pachters de mogelijkheid om, wegens het definitief staken van de melkproductie, een vergoeding aan te vragen. Wachauf vroeg deze vergoeding aan, maar de gevraagde vergoeding werd hem niet toegekend door het Bundesamt. Dit omdat Wachauf niet wilde voldoen aan bepaalde voorwaarden. Wachauf is tegen deze beslissing in beroep gegaan bij de Verwaltungsgericht. Het Verwaltungsgericht twijfelt over het feit of Wachauf wel een pachter is van een ‘bedrijf’. Hierover wordt een prejudiciële beslissing verzoekt aan het HvJ.

Het is onverenigbaar met de eisen van bescherming van de fundamentele rechten in de EU-rechtsorde als een pachter zoals Wachauf na het definitief staken van zijn pacht, zonder schadeloosstelling zou moeten blijven. Ex art. 12 sub d van de Verordening 857/84/EEG wordt onder ‘bedrijf’ ook een verpacht geheel van landbouwproductie-eenheden in de omstandigheden van Wachauf verstaan.