Europees recht – Mickelsson/Roos ECLI:EU:C:2006:782

  • Datum: 14 december 2006

  • Rechtbankniveau: Hof van Justitie van de Europese Unie

  • Rechtsgebied: Europees recht

  • Wetsartikelen: Artt. 34 en 36 VWEU

Casus

Er wordt een prejudiciële vraag gesteld over artt. 34 en 36 VWEU. Het gaat om twee verdachten die worden verweten dat zij de Zweedse waterscooterverordening hebben overtreden. Deze verordening verbiedt het gebruik van waterscooters buiten de openbare vaarwegen. De prejudiciële vraag geeft aanleiding tot uitlegging van de informatierichtlijn.

Rechtsvraag

In hoeverre moeten nationale bepalingen die het gebruik van een product beperken worden getoetst aan art. 34 VWEU?

Hof van Justitie

De richtlijn was nog niet van toepassing toen de feiten uit het arrest zich hebben voorgedaan. De richtlijn leidt er niet toe dat lidstaten geen bepalingen vaststellen over de vaart op bepaalde wateren. Deze bepalingen mogen geen wijzigingen vereisen in de vaartuigen die aan de vereisten van de richtlijn voldoen. Indien de nationale regeling er niet toe strekt of tot gevolg heeft dat producten afkomstig uit andere lidstaten minder gunstig worden behandeld, kan een opgelegde beperking van het gebruik van een product een invloed hebben op het consumentengedrag. Dit heeft dan weer een negatieve uitwerking voor toegang van dit product op de markt bij die lidstaat.

De regels leiden ertoe dat de toegang van producten tot de nationale markt wordt belemmerd, als de gebruikers van de waterscooters deze niet kunnen gebruiken op een wijze die kenmerkend is voor het product, of waardoor het gebruik wordt beperkt.

De Zweedse regering betoogt dat de nationale verordening wordt gerechtvaardigd door het doel van milieubescherming. Omdat de nationale regeling gerechtvaardigd kan worden, moeten de nationale autoriteiten alsnog kunnen aantonen dat de beperkende gevolgen voor het vrij verkeer van goederen niet verder gaan dan om het doel van milieubescherming te bereiken.

Conclusie

Een algemeen verbod om waterscooters buiten de openbare vaarwegen te gebruiken is een maatregel die verder gaat dan noodzakelijk is om het doel te bereiken.

Rechtsregel

Een algemeen verbod om waterscooters buiten de openbare vaarwegen te gebruiken is een maatregel die verder gaat dan noodzakelijk is om het doel te bereiken.