Europees recht – Lawrie Blum ECLI:EU:C:1986:284

  • Datum: 3 juli 1986

  • Rechtbankniveau: Hof van Justitie van de Europese Unie

  • Rechtsgebied: Europees recht

  • Wetsartikelen: /

Casus

Lawrie-Blum was student aan de universiteit van Freiburg. De toegang voor een stage werd geweigerd, omdat zij een andere nationaliteit heeft. Hierdoor kan zij geen leraar van het hoger middelbaar onderwijs worden. De stage wordt geregeld door het ministerie van Onderwijs en Sportzaken. Indien je wordt toegelaten tot een stage wordt je gekwalificeerd als kandidaat-leraar.

Rechtsvraag

Kan een kandidaat-leraar worden gekwalificeerd als een werknemer in de zin van artikel 48 EEG-Verdrag?

Hof van Justitie

In deze zaak staat vast dat de kandidaat-leraar tijdens de gehele duur van de stage onder het gezag en toezicht staat van de school. Deze school bepaalt de werkzaamheden en werktijden. Tevens moet de kandidaat-leraar aanwijzingen opvolgen en moet hij reglementen naleven. Ook moet de kandidaat-leraar tijdens de stage lesgeven, waarmee hij diensten verricht ten behoeve van de school. Deze diensten hebben een bepaalde economische waarde. Ook ontvangt de kandidaat-leraar een bepaalde beloning voor de verrichte diensten.

Het feit dat een stage kan worden aangemerkt als een praktische voorbereiding op de uitoefening van het beroep, verhindert niet dat artikel 48 lid 1 EEG van toepassing is. Dit geldt alleen indien de stage wordt vervuld onder de voorwaarden die voor arbeid in loondienst gelden.

Conclusie

Een kandidaat-leraar, die onder leiding en toezicht van onderwijs autoriteiten een stage vervult, is te beschouwen als werknemer. Hij geeft namelijk les en krijgt hiervoor een beloning. Het rechtskarakter van de arbeidsverhouding is niet van belang.

De stage ter voorbereiding op het beroep leraar kan niet worden beschouwd als een overheidsdienst, waardoor de toegang aan burgers van andere lidstaten niet kan worden ontzegd.

Rechtsregel

Een stage kan worden gekwalificeerd als arbeidsovereenkomst, waardoor de stagiair kan worden gekwalificeerd als werknemer, indien wordt voldaan aan de vereisten van arbeid in loondienst.
• Het verrichten van arbeid;
• Staat onder gezag;
• Ontvangt een beloning voor de arbeid.