Europees recht – Kohll ECLI:EU:C:1998:171

  • Datum: 28 april 1998

  • Rechtbankniveau: Hof van Justitie van de Europese Unie

  • Rechtsgebied: Europees recht

  • Wetsartikelen: /

Casus

De Luxemburgse Kohll is verzekerd bij een Luxemburgse (staats-)verzekeringsmaatschappij. Een arts uit Luxemburg heeft de verzekeringsmaatschappij om toestemming gevraagd voor een behandeling van Kohlls dochter in Duitsland. Dit verzoek is afgewezen op grond dat de behandeling niet spoedeisend is en dus ook in Luxemburg kan worden uitgevoerd.

In Luxemburg is een regeling dat bepaalt dat verzekerden alleen in geval van spoedeisende hulp in het buitenland toestemming krijgen en mogen laten behandelen.

Rechtsvraag

Is deze nationale regeling in strijd met de artikelen 59 en 60 EG-Verdrag?

Hof van Justitie

Bij dienstenverkeer is het hof soms ook bereid om te toetsen aan de Rule of Reason. De artikelen 59 en 60 EG-Verdrag verzetten zich tegen een nationale regeling die de vergoeding van tandheelkundige hulp in een andere lidstaat alleen toestaat als er toestemming is van het sociale zekerheidsorgaan. Een dergelijke regeling schrikt mensen af om medische hulpverlening in een andere staat te nuttigen. Dit zorgt voor een belemmering van het vrij verrichten van diensten.

Rechtsregel

Artikel 59 en 60 EG-Verdrag verzetten zich tegen een nationale regeling die voor de vergoeding van kosten van een behandeling in een andere lidstaat een toestemming vereisen van een sociaal zekerheidsorgaan.