Europees recht – Ker Optika ECLI:EU:C:2010:725

  • Datum: 2 december 2010

  • Rechtbankniveau: Hof van Justitie van de Europese Unie

  • Rechtsgebied: Europees recht

  • Wetsartikelen: Artt. 34 en 36 VWEU

Casus

Het gaat om een verzoek tot een prejudiciële beslissing betreffende de uitlegging van richtlijn 2003/31/EG. Dit verzoek is ingesteld naar aanleiding van een geschil tussen Ker-Optika en ANTSZ over een administratieve beslissing. De overheidsinstantie (ANTSZ) heeft Ker-Optika verboden contactlenzen via internet te verkopen.

Rechtsvraag

Verzet het Unierecht zich tegen een nationale regeling, indien de verkoop van contactlenzen uitsluitend in speciaalzaken is toegestaan en de verkoop via internet dus is verboden?

Hof van Justitie

Bij een internetverkoop kunnen een aantal bestanddelen worden onderscheiden.
• Verkoopovereenkomst;
• Het wordt aan huis geleverd;
• De klant raadpleegt een arts.

Wat betreft de koopovereenkomst brengt richtlijn 2000/31 bepaalde nationale bepalingen nader tot elkaar. Deze bepalingen zijn van toepassing op de diensten van de informatiemaatschappij. Onder deze diensten valt ook de online verkoop van goederen.

Volgens de richtlijn moet elke lidstaat zijn wetgeving aanpassen indien deze vereisten bevat die het langs de elektronische weg afsluiten van contracten in de weg staan. Dit betreft alle handelingen die nodig zijn voor de totstandkoming van een koopovereenkomst. De richtlijn sluit de verkoop van medische hulpmiddelen niet uit van de werkingssfeer van de richtlijn. Het verbod van de online verkoop van contactlenzen valt dus onder de richtlijn.

De vereisten met betrekking tot de levering van goederen waarover elektronisch een contract is afgesloten vallen niet onder de richtlijn 2000/31. Hetzelfde geldt voor het medisch consult in geval van een lichamelijk onderzoek.

Tevens moet de regeling nog worden getoetst aan artikel 34 en 36 VWEU. De regeling valt onder een van de verboden van artikel 34 VWEU. Er is namelijk geen gelijke werking.

Conclusie

Nationale regels inzake de verkoop van contactlenzen vallen binnen de werkingssfeer van richtlijn 2000/31, voor zover het een elektronische koopovereenkomst is. Nationale voorschriften betreffende de levering vallen buiten de werkingssfeer van de richtlijn.