Europees recht – Commissie/Luxemburg ECLI:EU:C:1983:136

  • Datum: 17 mei 1983

  • Rechtbankniveau: Hof van Justitie van de Europese Unie

  • Rechtsgebied: Europees recht

  • Wetsartikelen: /

Casus

Luxemburg deed aan het heffen van magazijn rechten wanneer in Luxemburg ingevoerde goederen, vanuit een lidstaat, ter vervulling van de douaneformaliteiten bij een bijzonder magazijn worden aangeboden.

Rechtsvraag

Is het heffen van magazijn rechten wanneer in Luxemburg ingevoerde goederen, van oorsprong uit een lidstaat, ter vervulling van de douaneformaliteiten bij een bijzonder magazijn worden aangeboden in strijd met de verplichtingen die voortkomen uit de artikelen 9 en 12 EEG-verdrag?

Hof van Justitie

Iedere eenzijdig opgelegde geldelijke last, die wegens grensoverschrijding op de goederen wordt gelegd en geen douanerecht is, vormt een heffing van gelijke werking. Dit is anders wanneer de betrokken last de vergoeding is voor een daadwerkelijk aan de importeur verleende dienst en het bedrag evenredig is aan deze dienst.

Het onderbrengen van ingevoerde goederen voor voorlopige opslag in het bijzonder magazijn van de openbare entrepots is een aan de importeur verleende dienst.

De betaling van magazijnrechten die wordt verlangd bij enkele vervulling van de douaneformaliteiten kan niet worden beschouwd als de vergoeding voor een daadwerkelijk aan de importeur verleende dienst.

Rechtsregel

Een lidstaat kan zich niet beroepen op bepalingen uit de nationale rechtsorde ter rechtvaardiging van niet-nakoming van communautaire richtlijnen.