Europees recht – Bosman ECLI:NL:XX:1995:AD2444

  • Datum: 15 december 1995

  • Rechtbankniveau: HvJEU

  • Rechtsgebied: Europees recht

  • Wetsartikelen: Art. 45 VWEU

De feiten

In deze zaak gaat het over transfermogelijkheden van voetballers zoals Bosman. Op Europees en Internationaalrechtelijk niveau zijn er door verschillende organisaties transfermogelijkheden opgesteld. Er werd in dit geval een prejudiciële vraag voorgelegd aan het HvJEU.

Rechtsvraag

Moet art. 45 VwEU zo worden uitgelegd, dat dit artikel verbiedt dat een voetbalclub een geldsom eist en int, wanneer één van haar spelers wiens contract verstrijkt, in dienst wordt genomen door een andere club?

Overweging

Het Hof overweegt dat de bezwaren die tegen de toepassing van art. 45 VwEU op sportactiviteiten als die van beroepsvoetballers, van de hand zijn gewezen. Ook overweegt het Hof dat het eerder heeft geoordeeld dat de opheffing tussen lidstaten van belemmeringen voor het vrije verkeer van personen in gevaar zou worden gebracht als de opheffing van de door de staten gestelde belemmeringen konden worden ontkracht door belemmeringen die voortvloeien uit handelingen krachtens hun eigen rechtsbevoegdheid verricht door niet onder het publiekrechtelijk vallende verenigingen of lichamen. Daarnaast stelt het Hof dat de arbeidsvoorwaarden in verschillende lidstaten door wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen worden beheerst. Een beperking van de werkingssfeer van art. 45 VwEU tot het overheidsoptreden zou ongelijkheid in de toepassing van dit artikel doen ontstaan.

Rechtsregel

De transferregels leveren door art. 45 VwEU in beginsel verboden belemmeringen van het vrije verkeer van werknemers op. Dit zou anders zijn als die regels een rechtmatig, met het VwEU verenigbaar doel zouden nastreven en hun rechtvaardigingen zouden vinden in dwingende redenen van algemeen belang. De toepassing van die regels is dan ook geschikt om de verwezenlijking van het betrokken doel te waarborgen en zou niet verder mogen gaan dan nodig is voor het bereiken van dat doel.