Bestuursrecht – Verdeelmodel Bijstandsbudget ECLI:NL:CRVB:2019:2016

  • Datum: 1 juli 2019

  • Rechtbankniveau: CRvB

  • Rechtsgebied: Bestuursrecht

  • Wetsartikelen: 3:4 Awb

Feiten

Het nieuwe verdeelmodel van budgetten in 2015 is een model gebruikt voor de verrekening van gemeentebudgetten. Dit model is neergelegd in een algemeen verbindend voorschrift van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het nieuwe verdeelmodel bevat volgens de betrokken 4 gemeenten tekortkomingen die hun gemeente onevenredig raakt.

Rechtsvraag

Moet het verdeelmodel buiten toepassing worden gelaten wegens strijdigheid met het evenredigheidsbeginsel ex artikel 3:4 Awb?

Overweging

Volgens de Centrale Raad van Beroep is er onvoldoende onderzoek gedaan naar de gevolgen van dit nieuwe model, hierdoor worden sommige gemeenten onevenredig benadeeld. Het nieuwe verdeelmodel moet buiten toepassing worden gelaten en er moet een nieuw besluit voor in de plaats komen.

Rechtsregel

Het verdeelmodel moet buiten toepassing worden gelaten, want het is in strijd met het evenredigheidsbeginsel ex. artikel 3:4 Awb door het niet evenredig afwegen van de betrokken belangen. De betrokken gemeenten lijden zo onevenredig nadeel.