Bestuursrecht – Subsidie Bibliotheek ECLI:NL:RVS:2019:413

  • Datum: 13 februari 2019

  • Rechtbankniveau: ABRvS

  • Rechtsgebied: Bestuursrecht

  • Wetsartikelen: /

Casus

Een bibliotheek heeft een subsidie aangevraagd. Deze subsidie is slechts gedeeltelijk toegekend. De bibliotheek gaat in bezwaar, maar krijgt het meerdere alsnog niet toegekend. Er wordt in deze zaak primair gekeken of de Stichting Cultuur Eindhoven (SCE), die als presterend bestuur optreedt een bestuursorgaan is.

Rechtsvraag

Is de Stichting Cultuur Eindhoven een bestuursorgaan?

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Dit arrest is een toepassing van de criteria van Stichting bevordering leefomgeving Schiphol. De SCE voldoen in casu aan de eisen die aan het buitenwettelijk b-orgaan worden gesteld. Het SCE is zelf van het standpunt dat het een bestuursorgaan is. Toch toetst de ABRvS de criteria:

1. Financiële vereiste
De verstrekte subsidies worden in overwegende mate gefinancierd door de gemeente Eindhoven. De gemeenteraad stelt steeds voor een periode van vier jaar een jaarlijks bedrag beschikbaar aan SCE voor de cultuursubsidies.

2. Inhoudelijke vereiste
De beleidskaders voor cultuur waarbinnen het budget door SCE moet worden verdeeld zijn door de gemeenteraad vastgesteld in de Cultuurbrief 2017-2018.

SCE is dus voor de verlening van subsidies een bestuursorgaan en neemt dus besluiten in de zin van de Awb waartegen in bezwaar en (hoger) beroep kan worden opgekomen.
De vraag is vervolgens of de SCE bevoegd was om dergelijke subsidies te verlenen. De subsidie wordt verleend op basis van art. 4:23 Awb. Hier blijkt uit dat er sprake is van een regelgevende bevoegdheid, waarvoor een wettelijk voorschrift voor nodig is. De Subsidieregeling, op basis waarvan SCE subsidie heeft verleend aan de bibliotheek, is door SCE vastgesteld en is daarmee, zoals de rechtbank terecht heeft overwogen, geen wettelijk voorschrift als bedoeld in artikel 4:23, eerste lid, van de Awb. De SCE was dus niet bevoegd. SCE kan het gebrek in de wettelijke grondslag niet zelf repareren, maar de gemeenteraad kan dat wel bij gemeentelijke verordening. Dit kan door delegatie.