Bestuursrecht – Mestbassin Mechelen ECLI:NL:RVS:2017:2271

  • Datum: 23 augustus 2017

  • Rechtbankniveau: ABRvS

  • Rechtsgebied: Bestuursrecht

  • Wetsartikelen:/

Feiten

In dit arrest gaat het om een mestbassin te Mechelen. Het mestbassin is gebouwd ten behoeve van drie agrarische bedrijven. Omwonenden ervaren geuroverlast als gevolg van het mestbassin en zij gaan in bezwaar.

Rechtsvraag

Kunnen bezwaarmakers die op een grotere afstand dan 250 meter van het mestbassin wonen worden aangemerkt als belanghebbenden?

Overweging

Met betrekking tot deze vraag is van belang dat de geurhinder zich met name voordoet als het mestbassin net gevuld is en de wind in de richting van de betreffende woningen staat, dat de geurhinder niet continu maar wel regelmatig plaatsvindt en dat geur van mest doorgaans als penetrant wordt ervaren. Onder deze omstandigheden bestaat geen grond voor het oordeel dat voor de betreffende omwonenden van het mestbassin gevolgen van enige betekenis ontbreken.

Rechtsregel

De op een afstand van meer dan 250 meter van het mestbassin wonende bezwaarmakers kunnen worden aangemerkt als belanghebbende in de zin van de Awb. Hiervoor moet er worden gekeken naar de volgende criteria:

– Er is sprake van gevolgen van enige betekenis, de gevolgen voor de woon-, leef- of werksituatie van de betrokkene zijn niet gering;
– Factoren als de afstand tot, zicht op, planologische uitstraling en de milieugevolgen spelen ook een rol;
– De aard, intensiteit en frequentie van de feitelijke gevolgen.