Bestuursrecht – Götte ECLI:NL:HR:2012:BX0736

  • Datum: 9 november 2012

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Bestuursrecht

  • Wetsartikelen: /

Feiten

Verweerder heeft een steiger aan een openbare kanaal (de Ringvaart) geplaatst. Op 21 januari 1999 heeft de gemeente Hoogheemraadschap de verweerder ontheffing verleent voor het plaatsen van de steiger. De ontheffing berustte destijd op geldende ‘Keur Waterschap Groot-Haarlemmermeer), alsmede op het ‘Reglement Vaarwateren Noord-Holland 1990’. Per 1 januari 2005 worden er een aantal waterschappen gefuseerd en wordt er besloten een “uniform” eigendomsbeleid in te voeren. De verweerder wordt aangeboden een privaatrechtelijke gebruiksregeling aan te gaan betreffende de steiger, als vervanging van de eerder verleende ontheffing en erkenning van het eigendomsrecht van Hoogheemraadschap. De verweerder weigert dit en het Hoogheemraadschap vordert tot verwijdering van de steiger op straffe van een dwangsom.

Rechtsvraag

Kan een publiekrechtelijke ontheffing van een verbod in de weg staan van een privaatrechtelijke bevoegdheid toestemming te geven voor het gebruik van waterbodem waarop de steiger rust?

Oordeel Hoge Rechter

De Hoge Raad stelt dat de publiekrechtelijke bevoegdheid tot het verlenen van ontheffing van het verbod in de Keur betreffende het hebben van een steiger, onderscheiden dient te worden van een privaatrechtelijke bevoegdheid om toestemming te geven van het plaatsen van een steiger over diens eigendom. Verder stelt de Hoge Raad dat de publiekrechtelijke ontheffing niet in de weg staat aan beëindiging van de privaatrechtelijke toestemming door middel van opzegging.

Rechtsregel

De publiekrechtelijke bevoegdheid van het Hoogheemraadschap om ontheffing te verlenen dient te worden onderscheiden van de privaatrechtelijke bevoegdheid om toestemming te geven voor het gebruik van water (plus de waterbodem waar de steiger op rust). Uit de ontheffing vloeit voort dat redelijkerwijs verwacht mag worden dat de privaatrechtelijke toestemming in de ontheffing is vervat.