Bestuursrecht – Geen besluit ECLI:NL:RBROT:2020:2496

  • Datum: 19 maart 2020

  • Rechtbankniveau: Rechtbank Rotterdam

  • Rechtsgebied: Bestuursrecht

  • Wetsartikelen: Art. 134 Gw

Feiten

De voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland heeft bij het besluit van 12 maart 2020 de weekmarkt in Dordrecht verboden vanwege het Coronavirus. Dat de markt is verboden is aan de marktplaats vergunninghouders kenbaar gemaakt via WhatsApp. Zij hebben tevens ook bezwaar gemaakt voor dit WhatsApp genomen besluit. Hierbij hebben de vergunninghouders de voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige voorziening te treffen.

Overweging

De voorzieningenrechter is van mening dat het verstuurde ‘WhatsApp’ bericht, niet kan worden aangemerkt als een besluit in de zin van de Awb, wanneer een verzoek, dus het verbieden van de markt, zich richt tot een brief, die niet aan te merken is als een besluit van de Awb, is er een reden voor het treffen van een voorlopige voorziening. Ook bevat volgens de voorzieningenrechter een noodverordening een algemeen verbindend voorschrift, aangezien er dan op grond van art. 7:1 Awb geen bezwaar kan worden gemaakt op het besluit.

Rechtsvraag

Bevat een noodverordening een algemeen verbindend voorschrift (hierna avv), en zo ja, wat is het nut van die avv?

Rechtsregel

Een noodverordening bevat een algemeen verbindend voorschrift, (hierna avv), dit omdat er hierdoor geen weg open staat om bezwaar te maken tegen deze noodverordening