Bestuursrecht – Forumbank NJ 1959, 43

  • Datum: 21 januari 1955

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Bestuursrecht

  • Wetsartikelen: Art. 1:1 Awb

Casus

In deze casus werd een Algemene aandeelhoudersvergadering bijeen geroepen voor het doen van een nieuw voorstel. Enkele aandeelhouders stelde voor dat de vennootschap haar eigen aandelen zou inkopen. Het bestuur was hierop tegen, maar de Algemene aandeelhoudersvergadering besloot toch akkoord te gaan met het voorstel

Rechtsvraag

Kan de algemene aandeelhoudersvergadering een besluit nemen over iets wat normaliter tot de directie toebehoort?

Overweging

De Hoge Raad oordeelde in deze casus dat de AvA haar ‘grenzen en bevoegdheden’ niet mag overschrijden. Het besluiten tot inkoop van de eigen aandelen is een taak die puur aan de directie toekomt, dit valt buiten de bevoegdheden van de algemene vergadering. Zij had hier dus niet over mogen beslissen.

Rechtsregel

Elk orgaan heeft eigen taken en bevoegdheden. Er is geen hiërarchie tussen de verschillende organen, ook de algemene vergadering moet zich houden aan de wet en de statuten.