Bestuursrecht – Damesmode Etam/Zoetermeer ECLI:NL:PHR:2011:BP3057

  • Datum: 8 juli 2011

  • Rechtbankniveau: Centrale Raad van Beroep

  • Rechtsgebied: Bestuursrecht

  • Wetsartikelen: /

Casus

Etam is een onderneming die dameskleding verkoopt. Ter uitbreiding van haar kantoren was
Etam opzoek naar een plaats om een distributiecentrum, outlet en kantoor te vestigen. Etam kwam terecht in de gemeente zoetermeer waar de gemeente bereid was een perceel ter beschikking te stellen genaamd ‘Dwarstocht’. De gemeente en Etam stelden een overeenkomst op. In de overeenkomst werd opgenomen dat de gemeente zich tot het uiterste zou inspannen om het bestemmingsplan zodanig op te stellen dat Etam een kantoor, distributiecentrum en outlet kon bouwen op perceel dwarstocht.

De gemeenteraad stelde een bestemmingsplan vast wat werd goedgekeurd door de gedeputeerde staten. Echter voldeed het bestemmingsplan niet aan wat er in de overeenkomst was bepaald. Het bestemmingsplan was namelijk niet geschikt voor kantoorbouw. Hierdoor konden de plannen van Etam met het perceel Dwarstocht niet doorgaan. Etam stapte naar de rechtbank met de eis van schadevergoeding. De gemeente voerde aan dat het bestemmingsplan formele rechtskracht heeft gekregen en daarom moet in deze civiele procedure ervan uitgegaan worden dat zij rechtmatig zijn, ook in het licht van de overeenkomst.

Rechtsvraag

Kan Etam schadevergoeding wegens wanprestatie eisen van de gemeente?

Rechtsoverweging

De hoge raad heeft overwogen dat wanneer er een overeenkomst wordt aangegaan met de overheid, waarbij de overheid of het overheidsorgaan toezegt op een bepaalde manier te zullen handelen, er naast een eventuele bestuursrechtelijke rechtsgang ook via de civiele rechter een rechtsgang openstaat om de bestuursrechtelijke rechtmatigheid aan te vechten met een vordering tot schadevergoeding uit wanprestatie. Deze overeenkomst wordt een bevoegdhedenovereenkomst genoemd en is zowel van bestuursrechtelijke als privaatrechtelijke aard.

Naast de civielrechtelijke rechtsgang is er de bestuursrechtelijke rechtsgang waar de nakoming van de bevoegdhedenovereenkomst kan worden gevorderd. Via de bestuursrechtelijke rechtsgang is het ook mogelijk schadevergoeding te eisen door middel van art. 8:73 Awb (nu vervallen). Na een vordering bij de bestuursrechter zou nog steeds een rechtsgang bij de privaatrechtelijke rechter openstaan.

Rechtsregel

De civiele rechter is in staat, uitgaande van de rechtmatigheid van het besluit, te toetsen of de overheid (gemeente in dit geval) zijn verplichtingen uit de bevoegdhedenovereenkomst is nagekomen en kan bij niet-nakoming een vordering uit schadevergoeding toe te kennen.