Strafrecht – De Salvador Torres tegen Spanje, NJ 1998 294

  • Datum: 24 oktober 1996

  • Rechtbankniveau: EHRM

  • Rechtsgebied: Strafrecht

  • Wetsartikelen: Art. 6 EVRM

Casus

De Salvador Torres was arts en zat tevens in het bestuur van een openbaar ziekenhuis in Spanje. Vanwege het aanhouden van de ziekenhuisrekening bij de bank stroomde een deel van het geld zijn eigen zak in. Uiteindelijk kwam het OM achter deze praktijken en vervolgde hem voor verduistering. De rechtbank veroordeelt hem in eerste aanleg hier ook voor. In hoger beroep wordt zijn straf echter verzwaard. Hiertoe overwoog het Hof dat er sprake was van een strafverzwaringsgrond omdat het ging om een ambtenaar in functie. De Salvador Torres was het hier niet mee eens. Dit was volgens hem niet in lijn met de gedachte van art. 6 EVRM. Volgens hem was het namelijk niet te voorzien dat zijn straf zwaarder zou worden in het hoger beroep. Hij had niet kunnen weten dat er sprake zou zijn van een strafverzwaringsgrond wat tot een hogere straf zou leiden. Had hij dit wel geweten dan zou hij zijn verdediging hierop hebben kunnen aanpassen. Nu het volgens De Salvador Torres niet voorzienbaar is geweest dat het Hof tot een hogere straf zou komen, heeft hij ook niet de kans gehad om zich hiertegen te verdedigen en is er dus geen sprake van een fair trial in de zin van art. 6 EVRM. Met deze klachten stapt hij daarom naar het EHRM.

Rechtsvraag

Is het in overeenstemming met art. 6 EVRM als het Hof, anders dan de rechtbank, komt tot een zwaardere straf vanwege het feit dat zij vindt dat er sprake is van een strafverzwaringsgrond omdat het gaat om een ambtenaar in functie?

Lagere rechters

In eerste instantie werd De Salvador Torres vervolgd wegens eenvoudige verduistering. De rechtbank kwam ook tot een veroordeling hiervoor. In hoger beroep vond het Hof echter dat er een zwaardere straf opgelegd moest worden, omdat het ging om een ambtenaar in functie en er dus sprake was van een strafverzwaringsgrond. Omdat deze beslissing voor De Salvador Torres nog slechter uitviel dan het oordeel waar de rechtbank in eerste aanleg tot kwam, stapt hij naar het EHRM met de klacht dat hij geen fair trial in de zin van art. 6 EVRM heeft gehad.

Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Volgens het EHRM was de strafverzwaringsgrond ook voor De Salvador Torres te voorzien. Wetende dat hij een ambtenaar in functie is; hij is immers bestuurder van het openbare ziekenhuis waar het om gaat en vervulde zijn functie ten tijde van het plegen van de verduistering, is de straf logischerwijs hoger dan wanneer hij niet als ambtenaar in functie opereerde. Vanwege de voorzienbaarheid van de hogere strafmaat, had De Salvador Torres ook zijn verdediging hierop kunnen aanpassen. Volgens het Hof was verdediging dus wel degelijk mogelijk in deze zaak. Daarom komt het Hof dan ook tot het oordeel dat er geen sprake is van schending van art. 6 EVRM en dat De Salvador Torres wel degelijk een fair trial heeft gehad.