Publiekrecht – Fosfaatrechten ECLI:NL:CBB:2019:291

  • Datum: 23 juli 2019

  • Rechtbankniveau: CBB

  • Rechtsgebied: Publiekrecht

  • Wetsartikelen: /

Feiten

Melkveehouderijen mogen vanaf 1 januari 2017 alleen fosfaat produceren en daarmee melkvee houden, als zij over voldoende rechten beschikken. Bij de introductie van dit stelsel krijgen melkveebedrijven een hoeveelheid fosfaatrechten toegekend. Het is verboden voor een landbouwer om meer te produceren dan dat hij fosfaatrechten heeft. De melkveeboer in deze casus zegt dat het vervangingsbesluit waarbij hij minder rechten toegewezen kreeg. Hij is het hier niet mee eens en zegt dat het vervangingsbesluit in strijd is met art. 1 van het Eerste Protocol van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EP). Hij zegt dat het niet toekennen van fosfaatrechten voor de gerealiseerde, maar nog niet benutte productieruimte een inbreuk is op het eigendomsrecht.

Rechtsvraag

Is het niet toekennen van voldoende fosfaatrechten een onaanvaardbare inbreuk dan wel inmenging op het eigendomsrecht?

Oordeel

Het College overweegt dat het stelsel van fosfaatrechten geen ontneming, maar een regulering is van het eigendomsrecht van melkveehouders. Van een juridische dan wel feitelijke ontneming is geen sprake, want melkveehouders kunnen hun bedrijfsmiddelen nog steeds blijven gebruiken, verhuren en verkopen. Het fosfaatrechtenstelsel heeft een wettelijke basis en is voorzienbaar bij wet. Voorts dient de beperking het algemeen belang. De wetgever heeft een ruime beoordelingsruimte op dit niveau en er is geen sprake van een individuele of buitensporige last.