Privaatrecht – Vleesmeesters/ alog ECLI:NL:HR:2004:A09069

  • Datum: 24 september 2004

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: /

Casus

Alog beheert een bedrijfsruimte en verhuurt een deel van deze ruimte aan Aldi die hierin een supermarkt exploiteert. Het overige gedeelte van de ruimte wordt door Dumeco gehuurd en zij verhuren de ruimte weer aan Vleesmeesters. Op een gegeven moment verplaatst Aldi haar supermarkt naar Zierikzee. Aldi noch Alog hebben Vleesmeesters hier een nieuwe ruimte aangeboden. Door het vertrek van de Aldi winkel lopen de inkomsten van Vleesmeesters terug. Vleesmeesters stelt alog hiervoor aansprakelijk, want bij de verplaatsing van de supermarkt hadden zij rekening moeten houden met de belangen van Vleesmeesters. Vleesmeesters maakte immers deel uit van de aldi door een zogenaamde winkel-in-winkel-constructie. Alog had volgens Vleesmeesters een nieuwe ruimte aan moeten bieden of de voorzienbare schade moeten vergoeden.

Rechtsvraag

Heeft het contract tussen Alog en Aldi derdenwerking?

Hoge Raad

In beginsel werken verplichtingen, die door een contract tussen partijen in het leven worden geroepen, alleen tussen die partijen. Maar indien de belangen van een derde zo nauw zijn betrokken bij de behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dat hij schade of ander nadeel kan lijden als een contractant in die uitvoering tekortschiet, dan kunnen de normen die het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, meebrengen dat die contractant deze belangen dient te ontzien door zijn gedrag door die belangen te laten bepalen. Hij moet dan dus rekening houden met de derde partij die nauw betrokken is.

Essentie

Onder bepaalde omstandigheden kan een derde een beroep op schadevergoeding wegens onrechtmatige daad toekomen, maar alleen wanneer de aangesproken contractspartij toerekenbaar tekortschiet in de uitvoering van haar contractverplichtingen én de belangen van de derde moeten nauw betrokken zijn.