Privaatrecht – Klacht kerken over opvang illegalen 90/2013

  • Datum: 1 juli 2014

  • Rechtbankniveau: ESCR

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: /

Casus

De Conferentie van Europese Kerken doet een verzoek aan het European committee om de Nederlandse overheid te vragen om de uitvoering van de Koppelingswet en art. 16 lid 2 WWB en 8 lid 1 Wmo te stoppen met betrekking tot huisvesting, eten en kleren voor illegalen.

Rechtsvraag

Schendt Nederland het Europees Handvest?

Committee

Op 24 november 2014 heeft het European committee of social rights geoordeeld dat Nederland handelde in strijd met een bepaling van het Europees handvest. De regering biedt namelijk geen enkele vorm van hulp aan uitgeprocedeerde asielzoekers. Het Comité oordeelt dat illegale vreemdelingen niet volledig mogen worden uitgesloten van gemeentelijke sociale primaire voorzieningen (onderdak, kleding en voedsel). Het comité nodigt de Nederlandse regering uit om tot actie over te gaan door alle mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat ernstige en onherstelbare schade wordt toegebracht aan de illegale vreemdelingen. Het comité vraagt aan Nederland om op nationaal en gemeentelijk niveau een gecoördineerde aanpak te verwezenlijken om hun basisbehoeften (onderdak, kleding en voedsel) zeker te stellen.