Privaatrecht – Gemeente Heusden/M.C.S. NJ 2018, 141

  • Datum: 24 februari 2017

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: /

Feiten

M. c.s. zijn eigenaar van een perceel. Hierachter ligt een bos dat eigendom is van de gemeente Heusden. M heeft op een gegeven moment een gedeelte van dit bos omheind. M vordert nu dat zij door verkrijgende verjaring eigendom is geworden van dit stuk bos, de gemeente vordert het stuk terug.

Rechtsvraag

Kan een bezitter te kwader trouw door middel van verkrijgende verjaring eigenaar worden van een stuk grond?

Overweging

Dit arrest is een belangrijke keten in de arresten over het zogenaamde ‘landjepik’. Voor de eigendomsverkrijging door de bezitter door verkrijgende verjaring is niet vereist dat de rechthebbende daadwerkelijk kennis heeft gedragen van de bezitsdaden van de niet-rechthebbende. Dit blijft hetzelfde als een perceel moeilijk begaanbaar of toegankelijk is. De gemeente kan wel een schadevergoeding vorderen van M op grond van onrechtmatige daad. Op basis daarvan kan het alsnog zo zijn dat M de grond moet afstaan in de vorm van een betaling in natura. M kan niet tegenwerpen dat de gemeente nagelaten heeft onderzoek te doen naar eventuele inbezitnemingen omdat sprake is van een onroerende zaak.

Rechtsregel

Een bezitter te kwader trouw kan door verjaring eigenaar worden van een perceel. De benadeelde krijgt eventueel wel een vordering tot schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad.