Privaatrecht – Eelder Woningbouw/Van Kammen c.s. NJ 2001/350

  • Datum: 8 december 2000

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: /

Feiten

De Eelder Woningbouw stichting verkocht een perceel aan van Kammen c.s. In de leveringsakte was dit omschreven als een woning met schuur, erf en tuin. Ook bleek uit de akte dat het om een plaatselijk bekend stuk grond ging dat zich op een afgebakend gedeelte bevond. Echter, er wordt niets over de omvang van het perceel genoemd. Later blijkt niet duidelijk wat precies de grens van het stuk grond is. Van Kammen was van mening dat de helft van het achterpad bij het huis hoorde.

Rechtsvraag

Hoe dient een notariële leveringsakte worden uitgelegd?

Overweging

De in de notariële akte van levering tot uitdrukking gebrachte partijbedoeling moet worden afgeleid uit de in deze akte opgenomen, naar objectieve maatstaven in het licht van de gehele inhoud van de akte uit te leggen omschrijving van de over te dragen onroerende zaak. Ook hier is de Haviltex-formule weer van belang. Dit is een objectieve uitleg.

Rechtsregel

De inhoud van de akte in het licht van de partijbedoelingen is bepalend voor de uitleg van de akte. Hieruit blijkt de bedoeling van partijen.