Privaatrecht – Biek Holding LJN: BY7840

  • Datum: 15 maart 2013

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: Art. 7:407 lid 2 Bw

Casus

In de periode van 1994 tot 2004 geeft Biek c.s. een advocatenmaatschap de opdracht om werkzaamheden te verrichten. Sommige advocaten nemen door middel van hun praktijkvennootschappen deel aan deze maatschap, anderen slechts persoonlijk. Een van de advocaten maakt een beroepsfout, waardoor er schade ontstaat. Als gevolg hiervan spreekt Biek c.s. zowel de maatschap als alle maten aan voor de geleden schade als gevolg van de beroepsfout. De maten zijn het hier niet mee eens en vinden dat zij niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor de schade.

Rechtsvraag

Kunnen alle maten zonder meer hoofdelijk verbonden zijn in het geval de maatschap een opdracht aanneemt?

Oordeel Hoge Raad/rechtsregel

Gelet op het feit dat een maatschap geen rechtspersoonlijkheid heeft, zijn de individuele maten jegens de wederpartij persoonlijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst die de wederpartij met de maatschap heeft gesloten. Indien er sprake is van een tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst, is op grond van artikel 7:407 lid 2 BW iedere maat jegens de opdrachtgever aansprakelijk voor het geheel. De persoonlijke aansprakelijkheid jegens de contractuele wederpartij op grond van dit artikel blijft bestaan indien de maat uittreedt.

In het Biek Holding arrest oordeelt de Hoge Raad ook over de vraag wie een opdrachtgever bij een overeenkomst van opdracht, waarbij de maatschap heeft te gelden als opdrachtnemer, kan dagvaarden. De Hoge Raad geeft hiervoor drie mogelijkheden:

1. De opdrachtgever kan een vordering instellen tegen de maatschap als zodanig, waarbij de schade kan worden verhaald op het afgescheiden vermogen van de maatschap.

2. De opdrachtgever kan (mede) de individuele maten, die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst maat waren, aansprakelijk stellen op grond van artikel 7:407 lid 2 BW. De schade kan in dat geval worden verhaald op het privévermogen van deze maten.

3. De opdrachtgever kan, naast de maatschap als opdrachtnemer, tevens de persoon met het oog op wie de opdracht is verleend, als feitelijk opdrachtnemer, hoofdelijk aansprakelijk stellen op grond van artikel 7:404 BW. In dit laatste geval kan de schade worden verhaald op het privévermogen van deze persoon.