Privaatrecht – Amotie- arrest ECLI:NL:HR:1970:AC5012

  • Datum: 17 april 1970

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: /

Casus

Kuipers laat een garage bouwen op zijn perceel. Bij de bouw van de garage wordt echter de grens overschreden tussen zijn eigendom en dat van mevrouw De Jongh. Kuipers was zich er niet van bewust dat het stuk onderdeel was van de Jongh haar eigendom. De Jongh vordert amotie van het op haar perceel gebouwde stuk van de garage. Kuiper stelt dat hij te goeder trouw was en biedt de Jongh een schadevergoeding aan. De Jongh gaat hier niet mee akkoord en vordert amotie.

Rechtsvraag

Maakt de Jongh misbruik van haar recht op amotie?

Rechtsoverweging

Van misbruik van het recht door het uitoefenen van het recht van amotie kan slechts sprake zijn, als het nadeel dat Kuipers hierdoor zou lijden zo groot zou zijn dat, alle verdere omstandigheden in aanmerking genomen, de Jongh naar redelijkheid niet tot de uitoefening van haar recht van amotie te vorderen had kunnen komen.