Internationaal recht – Van Gend en Loos ECLI:EU:C:1963:1

  • Datum: 5 februari 1963

  • Rechtbankniveau: HvJEU

  • Rechtsgebied: Internationaal recht

  • Wetsartikelen: Art. 30 VWEU

Casus

In het arrest ging het om art. 30 VwEU. Dit artikel verbiedt het bestaan van in- en uitvoerrechten of heffingen van gelijke werking tussen lidstaten. Nederland had toch een hoger invoerrecht vastgesteld in een besluit. Dit was verboden: er mochten niet zomaar rechten en heffingen worden verhoogd. Het transportbedrijf Van Gend en Loos had daarom een rechtszaak aangespannen.

Rechtsvraag

Mag de Nederlandse rechter het besluit buiten toepassing laten wegen strijd met art. 30 VwEU (Unierecht)?

Overweging

Volgens het Hof heeft art. 30 VwEU directe werking en kan handhaving van dit artikel aan de nationale rechter worden gevraagd. Dit betekent dat particulieren een beroep kunnen doen op een regel van Unierecht. Het Hof stelt dat zij de enige instantie is die vast mag stellen of een regel van Unierecht in de lidstaten direct doorwerkt en dat de nationale rechter hier niet aan te pas komt.

Rechtsregel

Het HvJEU is de enige instantie die bevoegd is om de vraag te beantwoorden of een regel van Unierecht voor burgers directe werking heeft, wegens de autonome werking van het Unierecht.