Europees recht – Keck ECLI:EU:C:1993:905

  • Datum: 24 september 1993

  • Rechtbankniveau: Hof van Justitie van de Europese Unie

  • Rechtsgebied: Europees recht

  • Wetsartikelen: Art. 34 VWEU

Casus

Keck en Mithouard zijn in Frankrijk veroordeeld voor het verkopen van producten tegen een lagere prijs dan de inkoopprijs, dit is een Frankrijk een strafbaar feit. Zij stellen dat dit in strijd is met art. 34 VWEU.

Rechtsvraag

Is het bij art. 32 Franse verordening ingestelde verbod van verkoop met verlies verenigbaar met de in het EEG-verdrag neergelegde beginselen van het vrije verkeer van personen, diensten en kapitaal, van de vrije mededinging binnen de Gemeenschap en van het verbod van discriminatie op grond van nationaliteit, voor zover de Franse wettelijke regeling tot vervalsing van mededinging kan leiden:
– Doordat het verbod alleen de wederverkoop met verlies betreft en niet van toepassing is op fabrikanten;
– Doordat zij met name in grensstreken tot verschillende mededingingsvoorwaarden voor de marktdeelnemers leidt, naar gelang van hun nationaliteit en hun vestigingsplaats

Hof van Justitie

Als een maatregel de handel tussen lidstaten niet rechtstreeks, daadwerkelijk of potentieel kan belemmeren, kan de maatregel niet worden beschouwd als zijnde van toepassing op producten uit andere lidstaten van nationale bepalingen die bepaalde verkoopmodaliteiten aan banden leggen of verbieden, mits die bepalingen van toepassing zijn op alle marktdeelnemers die op het nationale grondgebied activiteiten ontplooien, mits zij zowel rechtens als feitelijk dezelfde invloed hebben op de verhandeling van nationale producten en op die van producten uit andere lidstaten.

Wanneer aan die voorwaarden is voldaan, heeft immers de toepassing van dergelijke regelingen op de verkoop van producten uit een andere lidstaat niet tot gevolg dat de toegang tot de markt wordt verhinderd. Art. 30 EEG-verdrag moet aldus worden uitgelegd, dat het niet van toepassing is op een nationale wettelijke regeling die wederverkoop met verlies in het algemeen verbiedt.

Rechtsregel

Het Hof besliste dat dergelijke regelgeving omtrent verkoopmodaliteiten geen maatregelen zijn van gelijke werking mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen:
– De bepaling is van toepassing op elke marktdeelnemer;
– De bepaling heeft rechtens en feitelijk gelijke werking voor nationale en internationale producenten.