Europees recht – Joined Cases Kadi and Al Barakaat

  • Datum: 3 september 2008

  • Rechtbankniveau: HvJEU

  • Rechtsgebied: Europees recht

  • Wetsartikelen: Fundamentele grondrechten

In deze uitspraak gaat het om de fundamentele grondrechten en de schending daarvan door de Verordeningen. Daarnaast wordt de vraag gesteld of de Unierechter bevoegd is om de wettigheid te toetsen van EU-handelingen die aangenomen zijn en uitvoering geven aan Resoluties van de VN-Veiligheidsraad. De verzoekers, Kadi en Al Barakaat, zijn eerder in beroep gegaan bij het Gerecht van het HvJEU. Dit werd echter ongegrond verklaard.

Het Hof van Justitie geeft aan dat de ongegrond verklaarde uitspraak dient te worden vernietigd. Daarnaast wordt aangegeven dat art. 75, 215 en 352 VWEU de wettige rechtsgrondslagen vormen voor de bestreden Verordeningen. Alle handelingen van de Unie dienen de fundamentele grondrechten te eerbiedigen. Het Hof van Justitie heeft de bevoegdheid om te beslissen of de bestreden Verordeningen inbreuk maken op dit soort rechten. Kadi en Al Barakaat hebben aangevoerd dat een aantal fundamentele grondrechten zijn geschonden door de Verordeningen. Het Hof geeft hen gelijk waardoor de bestreden Verordeningen dienen nietig te worden verklaard, voor zover deze betrekking hebben op Kadi en Al Barakaat.