Bestuursrecht – Stichting openbare ruimte ECLI:NL:RVS:2008:BF3911

  • Datum: 1 oktober 2008

  • Rechtbankniveau: ABRvS

  • Rechtsgebied: Bestuursrecht

  • Wetsartikelen: Art. 1:2 eerste en derde lid Awb

Feiten

Het college van gedeputeerde staten van Gelderland heeft een vergunning verleend voor de uitbreiding van een veestapel van een veehouderij in de omgeving van de Veluwe. De Stichting Openbare Ruimte heeft tegen dit besluit beroep ingesteld.

Rechtsvraag

Kan de Stichting Openbare Ruimte worden aangemerkt als belanghebbende in de zin van artikel 1:2, eerste en derde lid, van de Awb?

Overweging

Voor de vraag of een rechtspersoon belanghebbende is als bedoeld in artikel 1:2, eerste en derde lid, van de Awb, is bepalend of de rechtspersoon krachtens zijn statutaire doelstelling en blijkens zijn feitelijke werkzaamheden een rechtstreeks bij het besluit betrokken algemeen of collectief belang in het bijzonder behartigt. Hierover zegt de Afdeling in dit geval dat het statutaire doel van de Stichting zo veelomvattend is, dat het onvoldoende onderscheidend is om op grond daarvan te kunnen vaststellen dat het belang van de Stichting rechtstreeks bij het besluit is betrokken.

Verder verricht de Stichting ook geen werkzaamheden die kunnen worden aangemerkt als feitelijke werkzaamheden. Wat de Stichting met name doet, is namelijk het voeren van bestuursrechtelijke procedures, dat niet kan worden aangemerkt als feitelijke werkzaamheden. Als gevolg hiervan kan volgens de Afdeling worden geconcludeerd dat de Stichting geen bundeling van rechtstreeks bij het bestreden besluit betrokken individuele belangen tot stand brengt. Daarom kan de stichting niet worden aangemerkt als belanghebbende in de zin van artikel 1:2, eerste en derde lid, van de Awb.

Rechtsregel

Voor de vraag of een rechtspersoon belanghebbende is als bedoeld in artikel 1:2, eerste en derde lid, van de Awb, is bepalend of de rechtspersoon krachtens zijn statutaire doelstelling en blijkens zijn feitelijke werkzaamheden een rechtstreeks bij het besluit betrokken algemeen of collectief belang in het bijzonder behartigt