Bestuursrecht – Stichting bevordering kwaliteit leefomgeving schipholregio ECLI:NL:RVS:2014:3379

  • Datum: 17 september 2014

  • Rechtbankniveau: ABRvS

  • Rechtsgebied: Bestuursrecht

  • Wetsartikelen: 1:3 lid 1 Awb

Feiten

De Stichting Bevordering kwaliteit leefomgeving Schipholregio is het niet eens met een tariefstelling van Schiphol en dient een WOB-verzoek in. Het bestuur van Schiphol weigert de informatie te verstrekken. De Stichting stelt dat deze weigering kan worden gezien als een Awb-besluit. De rechtbank verklaart zich onbevoegd omdat het bestuur niet kan worden aangemerkt als een bestuursorgaan. De stichting is er echter van overtuigd dat het vaststellen van de tarieven een publiekrechtelijke taak is en gaat hiertegen in hoger beroep.

Rechtsvraag

Kan Schiphol worden aangemerkt als bestuursorgaan in de zin van artikel 1:1 aanhef en onder a Awb, en is de beslissing tot weigering van Schiphol aan te merken als een besluit in de zin van artikel 1:3 lid 1 Awb?

Overweging

De Afdeling oordeelt dat Schiphol niet kan worden aangemerkt als een bestuursorgaan. De luchthaven Schiphol is een NV en valt hiermee te karakteriseren als een privaatrechtelijke rechtspersoon, daarom kan de NV niet worden aangemerkt als a-orgaan. De Afdeling formuleert 2 criteria die een uitzondering kunnen vormen op wat wordt opgevat als een bijzondere categorie van b-organen. Dit is het inhoudelijke vereiste, inhoudend dat een a-orgaan in beslissende mate zeggenschap heeft over de uitkeringen en voorzieningen van de rechtspersoon. En het financiële vereiste, inhoudend dat er financiële verstrekkingen zijn van twee derde of meer door een a-orgaan. Er wordt aan geen van beide vereisten voldaan, derhalve is Schiphol ook niet aan te merken als een b-orgaan. Tevens is het vaststellen van de tarieven geen uitoefening van een specifieke bestuursbevoegdheid. Volgens de parlementaire geschiedenis van de Awb zorgt een aanwezige overheidsinvloed op een rechtspersoon er niet voor dat deze rechtspersoon een b-orgaan is. De Afdeling oordeelt dat de weigering van Schiphol om de informatie te verstrekken geen besluit is in de zin van artikel 1:3 lid 1 Awb.

Rechtsregel

Een bijzondere categorie van b-organen bestaat uit een instelling die niet behoort tot het overheidsbestuur, maar waar het overheidsbestuur wel een degelijk beslissende invloed op uitoefent. Voor deze uitzondering gelden twee cumulatieve vereisten:

Het inhoudelijke vereiste, een of meer a-organen hebben een beslissende invloed op het verstrekken van geldelijke uitkeringen of voorzieningen door het vaststellen van de criteria waaronder deze verstrekking moet plaatsvinden;

Het financiële vereiste, de verstrekking van de uitkeringen of voorzieningen is in overwegende mate gefinancierd door deze a-organen

Schiphol NV mist deze overwegende overheidsinvloed en valt dus ook niet aan te merken als een bestuursorgaan in de zin van artikel 1:1 Awb, de weigering valt ook niet aan te merken als een besluit in de zin van artikel 1:3 Awb.