Bestuursrecht – Oostermeer Windmolens ECLI:NL:RVS:2019:1209

  • Datum: 17 april 2019

  • Rechtbankniveau: ABRvS

  • Rechtsgebied: Bestuursrecht

  • Wetsartikelen: 8:119 lid 1 Awb

Feiten

Het gaat in dit arrest om een herziening van een onherroepelijk geworden uitspraak, namelijk Platform Storm heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State verzocht om een uitspraak opnieuw te bekijken. Deze uitspraak ging over het Windmolenpark de Drentse Monden. Voor het opnieuw bekijken van een onherroepelijke uitspraak zijn een aantal feiten waarop dit mag worden herzien, dit is op Grond art. 8:119, eerste lid, Awb.

Overweging

De volgende vragen zijn relevant:

a.   Heeft het plaatsgevonden voor de uitspraak?
b.   Dat het bij de indiener niet bekend was en redelijkerwijs niet bekend kon zijn.
c.   Stel het was bij de Afdeling eerder bekend zijn geweest, was er dan tot een andere uitspraak gekomen?

Rechtsvraag

Is er sprake van Nova?

Rechtsregel

De afdeling komt tot de conclusie dat niet wordt voldaan aan de voorwaarden in artikel 8:119 van de Awb, zodat zij niet de bevoegdheid heeft de uitspraak te herzien. Het verzoek moet daarom worden afgewezen.