Bestuursrecht – Öneryildiz EHRM 48939/99

  • Datum: 30 november 2004

  • Rechtbankniveau: EHRM

  • Rechtsgebied: Bestuursrecht

  • Wetsartikelen: Art. 2 EVRM

Casus

De appellant woonde in de ‘slum quarters’ van Istanbul. Dit gebied lag rondom een vuilnisbelt. Door de opstapeling van vuilnis kunnen methaanbellen ontstaan welke, wanneer in contact met vuur, kunnen ontploffen. Dit deed zich voor. De ontploffing doodde daarbij negen familieleden van appellant.

Rechtsvraag

Zijn de artikelen 1, 13 en met name artikel 2 EVRM geschonden door nalaten en niet handelen van de overheid?

Europees Hof van de Rechten van de Mens

Op de overheid rust een positieve verplichting indien zij van bepaalde gevaren op de hoogte is of op de hoogte had moeten zijn. Deze positieve verplichting houdt in dat zij daadwerkelijk moet handelen om realisatie van eventuele risico’s te voorkomen. Doordat de overheid dit niet deed, heeft zij de artikelen 1, 2 en 13 EVRM geschonden. Daarnaast is de compensatie die de overheid aan appellante heeft geboden is niet gepast en niet snel genoeg tot stand gekomen.

Rechtsregel

Op basis van art. 2 EVRM heeft de overheid een positieve verplichting tot het voorkomen van gevaar voor burgers. De verplichting van de overheid kan echter niet onredelijk worden geacht, wat inhoudt dat de burgers zich ook zelf van gevaar moeten behoeden (zie Vardosanidze-arrest).