Bestuursrecht – Buurtplatform Randwyck ECLI:NL:RVS:2009:BI9672

  • Datum: 24 juni 2009

  • Rechtbankniveau: ABRvS

  • Rechtsgebied: Bestuursrecht

  • Wetsartikelen: art. 1:2 derde lid Awb

Feiten

Het college van B&W van Maastricht heeft aan Servatius Ontwikkeling BV een velvergunning met herplant- en verplantverplichting verleend in verband met de bouw van de Campus Maastricht. De vereniging Buurtplatform Randwyck heeft hiertegen beroep ingesteld, hetgeen niet-ontvankelijk is verklaard. De vereniging Buurtplatform Randwyck heeft daarop hoger beroep ingesteld. Het college van B&W en Servatius Ontwikkeling BV betogen dat de vereniging geen belanghebbende is bij de verleende kapvergunningen.

Rechtsvraag

Is de vereniging Buurtplatform Randwyck belanghebbende ex artikel 1:2, derde lid, van de Awb bij het besluit van het college van B&W?

Overweging

Volgens artikel 1:2, eerste lid, van de Awb wordt onder belanghebbende verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Volgens het derde lid worden ten aanzien van rechtspersonen als hun belangen mede beschouwd de algemene en collectieve belangen die zij krachtens hun doelstellingen en blijkens hun feitelijke werkzaamheden in het bijzonder behartigen. Wanneer wordt gekeken naar de statutaire doelstelling van de vereniging Buurtplatform Randwyck kan geconcludeerd worden dat de vereniging in het bijzonder het collectieve belang van de bewoners van de wijk Randwyck behartigt. Dit belang is rechtstreeks bij het besluit betrokken. De vereniging brengt door haar optreden in rechte een bundeling van rechtstreeks bij het besluit betrokken individuele belangen tot stand. In deze bundeling kunnen de in artikel 1:2, derde lid, van de Awb genoemde feitelijke werkzaamheden besloten worden geacht. Daarom kan de vereniging worden aangemerkt als belanghebbende bij het besluit.

Rechtsregel

Het bundelen van rechtstreeks bij een besluit betrokken individuele belangen kan worden gezien als feitelijke werkzaamheden in de zin van artikel 1:2, derde lid, van de Awb.