Publiekrecht – Kirpan ECLI:NL:RVS:2019:1885

  • Datum: 12 juni 2019

  • Rechtbankniveau: ABRvS

  • Rechtsgebied: Publiekrecht

  • Wetsartikelen: Art. 9 EVRM

Feiten

De directeur van een school heeft het verzoek van een ouder afgewezen om toestemming te geven dat diens zoon een kirpan (een soort van religieuze dolk) te dragen op school. De school vindt dat het dragen van een wapen of een voorwerp dat als zodanig kan worden gebruikt niet is toegestaan en de verantwoordelijkheid voor de veiligheid op school zwaarder weegt dan het recht om de kirpan te mogen dragen.

Rechtsvraag

Valt het dragen van een kirpan onder de reikwijdte van art. 9 EVRM?

Oordeel

Er bestaat een voldoende nauw en direct verband tussen het dragen van een kirpan en tussen de godsdienst. Hiermee valt de wens om de kirpan te dragen binnen de reikwijdte van artikel 9 EVRM. Echter, op grond van art. 9 lid 2 EVRM kan een beperking op dit recht worden gerechtvaardigd in het belang van de openbare veiligheid, gezondheid of goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Hierbij moet de beperking bij wet voorzien zijn en noodzakelijk zijn in een democratische samenleving.