Privaatrecht – Openbaar betekenen of betekenen aan briefadres? ECLI:NL:HR:2019:1052

  • Datum: 28 juni 2019

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: Art. 54 lid 2 Rv

Casus

Indien zowel de woonplaats als het werkelijk verblijf in of buiten Nederland onbekend is, wordt betekend aan het parket van de ambtenaar van het openbaar ministerie bij het gerecht waar de zaak moet dienen of dient. Dit staat in artikel 54 lid 2 Rv. Dit wordt openbare betekening genoemd. In geval van openbare betekening wordt zo spoedig mogelijk een uittreksel van het exploot bekendgemaakt in de Staatscourant onder vermelding van naam en kantooradres van de deurwaarder of advocaat van wie afschrift van het exploot kan worden verkregen.

De Wet Basisregistratie Personen (hierna: Wet BRP) verplicht iedere ingezetene die niet reeds op zijn woonadres in de BRP is ingeschreven, zich te laten inschrijven op zijn woonadres of, bij ontbreken daarvan, op een briefadres.

Een briefadres is een adres waar door de overheid verzonden stukken voor een persoon in ontvangst worden genomen. Het moet een bestaand adres zijn van een natuurlijk persoon of een instelling, de zogeheten briefadresgever. De briefadresgever moet ervoor zorgen dat post van de overheid, zoals een dagvaarding, de persoon in kwestie bereiken. Op dit adres moet hij of zij namelijk altijd bereikbaar zijn voor de overheid en bovendien fysiek traceerbaar zijn.

Artikel 2.45 Wet BRP verplicht de briefadresgever ervoor zorg te dragen dat voor de houder van het briefadres bestemde geschriften of inlichtingen daarover aan laatstgenoemde worden doorgegeven, en om op verzoek van het college van burgemeester en wethouders ter zake van het briefadres de inlichtingen te verstrekken en de geschriften over te leggen die noodzakelijk zijn voor de bijhouding van de basisregistratie. Bij overtreding van deze verplichtingen kan het college van burgemeester en wethouders aan de briefadresgever een bestuurlijke boete opleggen.

Betekening aan een briefadres biedt een betere waarborg dan openbare betekening. Dit komt doordat er een sanctie op staat voor de briefadresgever als hij de informatie niet doorgeeft aan de houder.

Hoge Raad

Een briefadres is effectiever dan een openbare betekenis in de zin van artikel 54 lid 2 Rv. Er zitten sancties aan vast voor de briefadresgever, waardoor de kans groter is dat de dagvaarding bij de gedaagde terecht komt. Voor toepassing van artikel 46 lid 1 Rv kan dus ook gebruik worden gemaakt van een briefadres, welke wordt bedoeld in artikel 1:15 BW.

Rechtsregel

Het gaat dus om de situatie wanneer er geen woonplek bekend is. Normaal gesproken gebeurt het bereiken van diegene dan op grond van artikel 54 lid 2 RV (openbare betekening), maar door middel van een briefadres zou het ook kunnen en dit is dus veel effectiever.