Privaatrecht – Matataq/ De Schelde ECLI:NL:HR:1993:ZC1210

  • Datum: 5 april 2013

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: /

Casus

De Schelde krijgt van Matatag de opdracht om enkele reparaties uit te voeren aan m.s. Serra. De reparatie werd door De Schelde uitbesteed aan onderaannemer SKS. Deze laatste heeft, achteraf bezien, de reparatie niet goed uitgevoerd. Matatag spreekt De Schelde aan voor de schade die zij hierdoor leidt. De Schelde doet echter een beroep op een exoneratie in haar algemene voorwaarden, waarin de aansprakelijkheid, voor mensen die niet tot de bedrijfsleiding behoren, voor gevolgschade is uitgesloten.

Rechtsvraag

Matatag is van mening dat de fouten van SKS en De Schelde dermate ernstig zijn, zodat De Schelde geen beroep op de exoneratie toekomt. Deze vraag wordt aan de rechter voorgelegd.

Hoge Raad

De Rechtbank wijst de vordering van Matatag toe. Het Hof komt echter tot een ander oordeel. De Hoge Raad is het eens met het oordeel van het Hof.

Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid is het volgens de Hoge Raad niet onaanvaardbaar om de gevolgen van ernstige fouten van (niet-leidinggevende) ondergeschikten uit te sluiten en zich op deze uitsluiting te beroepen, omdat beide bedrijven werkzaam zijn in dezelfde tak (zie noot Brunner). Hier wordt vaak gebruik gemaakt van dezelfde contracten en dus had Matatag op de hoogte kunnen zijn van de inhoud van het contract.