Privaatrecht – Lengers Yacht/ Mannheimer\ Versicherung ECLI:NL:HR:2021:1757

  • Datum: 26 november 2021

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: Art. 7:24 lid 2 BW

Feiten

Verkoper Lengers heeft op 11 juli 2012 aan consumentkoper [A] motorjacht [B] (verder: het schip) geleverd (voor een aankoopwaarde van bijna € 1,5 miljoen). Kort na levering, op 7 oktober 2012, is in de haven van [C] brand ontstaan in de bemanningscabine. Volgens Mannheimer is de brand ontstaan door een elektrotechnisch defect in of bij het bedieningspaneel van de airconditioning. Maar volgens Lengers heeft de hitte van een daar aan het hoofdeinde door [A] aan gelaten halogeenbedlampje een grote hoeveelheid vlak onder of tegen het bedlampje opgestapeld textiel in brand gezet. In deze procedure wil Mannheimer zijn schadeposten op de verkoper Lengers verhalen op grond van wanprestatie. Het hof wees de vordering toe, waardoor de verkoper cassatie instelde.

Rechtsvraag

In cassatie wordt voornamelijk de vraag behandeld of de consument koper de verkoper van de afgeleverde zaak, in casu de motorjacht, kan aanspreken tot vergoeding van de schade die is ontstaan doordat een onderdeel van de zaak, in casu het bedieningspaneel van de airconditioning, gebrekkig is in de zin van de regeling productaansprakelijkheid.

Hoge Raad

De Hoge Raad beantwoord ten eerste de vraag voor welke schade de producent van een gebrekkig product aansprakelijk is. Uit artikel 9 van Richtlijn 85/374/EEG en art. 6:190 lid 1 BW volgt dat aansprakelijkheid van de producent van een gebrekkig product ontstaat wanneer het gebrek dood of lichamelijk letsel (personenschade) als gevolg heeft. Schade aan het gebrekkige product elf, valt buiten de regeling. Voor de vergoeding van deze schade zal de consument andere beschikbare rechtsmiddelen dienen te gebruiken.

Vervolgens gaat de Hoge Raad in op de toepasselijkheid van art. 7:24 lid 2 BW. In dit artikel is bepaald dat als een tekortkoming bestaat in een gebrek als bedoeld in afdeling 3 van titel 3 van boek 6 BW, de verkoper in beginsel niet aansprakelijk is. De aansprakelijkheid heeft dan slechts betrekking op de producent. De aansprakelijkheid van de verkoper is dus beperkt tot schade als bedoeld in de regeling productaansprakelijkheid. Transactieschade valt buiten deze regeling, dus buiten de reikwijdte van de aansprakelijkheidsbeperking voor de verkoper. In andere woorden: de aansprakelijkheid voor de schade die is ontstaan wordt niet gekanaliseerd naar de producent, maar rust op grond van art. 7:24 lid 1 BW op de verkoper.

Rechtsregel

De aansprakelijkheidsbeperking van art. 7:24 lid 2 BW geldt niet voor schade aan de non-conforme zaak zelf, die wordt veroorzaakt door een gebrek als bedoeld in de regeling productaansprakelijkheid.