Privaatrecht – Keukenbrand ECLI:NL:HR:2017:1353

  • Datum: 14 juli 2017

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: /

Casus

In november 2007 brandt een pand volledig af. De eigenaren van het pand waren voor brandschade verzekerd bij Delta Lloyd. Het probleem is dat zij ten tijde van de brand onderverzekerd waren, omdat zij het pand juist aanzienlijk aan het verbouwen waren en zij hun verzekering hier nog niet op hadden aangepast. Delta Lloyd heeft een uitkering aan de eisers gedaan van ruim 140.000 euro. De eisers hebben de huurster, die een gedeelte van het pand huurde, aansprakelijk gesteld voor de overige schade die zij niet van hun verzekeraar vergoed kregen. Zij menen namelijk dat de huurster (of haar verzekeraar Interpolis), is gehouden deze schade te vergoeden, omdat zij voorafgaand aan de brand haar woning onbeheerd zou hebben achtergelaten terwijl er pannen op het vuur stonden en de brand hierdoor zou zijn veroorzaakt. Dit laatste is echter nog maar de vraag. Volgens een technische onderzoeker van Delta Lloyd is dit wel het geval, waarna de gordijnen in de brand zijn gevlogen. De experts van Interpolis concluderen echter dat de oorzaak van de brand niet meer kon worden achterhaald en dat er meerdere oorzaken van de brand mogelijk zijn.

Rechtsvraag

Bestaat er een causaal verband tussen de woningbrand en het onbeheerd achterlaten van deze woning door huursters waar één of meer pannen op het vuur stonden?

Lagere rechters

De rechtbank wijst de vorderingen toe. Het hof heeft deze afgewezen. Het hof neemt de conclusies van de deskundigen echter niet over. Volgens het hof kan de oorzaak van de brand (de pan) niet met voldoende zekerheid worden vastgesteld. Het causale verband tussen het handelen van de huurster en de brand is daarmee niet vast komen te staan. Onzeker is of er naast die ene pan, nog andere pannen op het vuur stonden. De aansprakelijkheid van de huurder is daarmee ook niet komen vast te staan.

Hoge Raad

De Hoge Raad meent dat het oordeel van het hof zonder nadere motivering onbegrijpelijk is. Uit de omstandigheden kan zonder meer volgen dat de brand is ontstaan doordat de vlam is geslagen in een pan met brandbaar materiaal. Het hof heeft niet in de motivering van het oordeel betrokken hoe waarschijnlijk het is dat de brand door een andere oorzaak is ontstaan. Concrete aanwijzingen voor een andere oorzaak ontbreken. In het algemeen concludeert de Hoge Raad dat als de vaststaande feiten en omstandigheden wijzen in de richting van een bepaalde schadeoorzaak, terwijl er geen voldoende concrete aanwijzingen voor een andere schadeoorzaak zijn, dat niet kan (of althans zonder nadere motivering) worden geoordeeld dat het causaal verband niet is komen vast te staan. Voldoende zekerheid staat daarmee niet gelijk aan absolute zekerheid. De Hoge Raad vernietigt het arrest en verwijst de zaak naar het gerechtshof voor een nieuwe beoordeling.