Privaatrecht – Groot Kievitsdal ECLI:NL:HR:2007:BA7557

  • Datum: 9 november 2007

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: Art. 6:170 BW

Casus

Restaurant/Partycentrum Groot Kievitsdal heeft enkele vennootschappen en hun werknemers gedagvaard. De vennootschappen hielden namelijk een bedrijfsfeest in Groot Kievitsdal. Door gedragingen van de werknemers is Groot Kievitsdal afgebrand. Groot Kievitsdal heeft gevorderd om gedaagden hoofdelijk te veroordelen tot vergoeding van de schade die zij hebben geleden als gevolg van de brand die op 28 februari 1998 heeft gewoed.

Rechtsvraag

Het gaat hier om de vraag of de werkgevers aansprakelijk zijn voor de schade op grond van art. 6:170 BW, aangenomen dat de schade het gevolg is van een fout van (één of meer van) de werknemers.

Rechtbank

De rechtbank heeft deze vraag ontkennend beantwoord, omdat naar haar oordeel niet voldoende verband bestaat tussen het werknemerschap van de werknemers en de gebeurtenis die de oorzaak van de schade is. Het Hof is echter tot een ander oordeel gekomen, namelijk dat er wel voldoende verband was tussen het werknemerschap en de tot de schadelijdende gedragingen.

Hoge Raad

Volgens de Hoge Raad heeft het Hof op goede gronden geoordeeld dat er voldoende samenhang was tussen de dienstbetrekking waarin de werknemers tot hun werkgevers stonden en de door hen gemaakte fout.

bij de beoordeling van het functioneel verband moet worden gekeken naar alle omstandigheden van het geval. Hierbij kunnen van belang zijn:

Aard van de activiteit (werk);

Plaats (werkplek);

Tijdstip (werktijd);

Middelen (werktuig).

In dit arrest voegde de Hoge Raad hieraan toe dat ook van belang was:

Het verwijt dat de directeur kon worden gemaakt door niet preventief op te treden, ook al is een verwijt niet vereist;

De eenheid waarmee de werknemers naar buiten traden en waaruit het restaurant kon opmaken dat het ging om één bedrijf.

Het Hof had hier dus terecht een functioneel verband vastgesteld. De HR benadrukte dat dit in dit geval niet anders werd doordat:

De fout buiten werktijd werd gemaakt;

De fout geen verband hield met de bedrijfsuitoefening;

De fout ook niet werd gemaakt met gebruikmaking van zaken of middelen die aan de werknemers uit hoofde van de vervulling van hun taak ter beschikking waren gesteld.