Privaatrecht – Geurtzen/ Kampstaal ECLI:NL:HR:1999:ZC2977

  • Datum: 1 oktober 1999

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: Art. 6:233 sub b en art. 6:234 lid 1

Casus

Geurtzen is een aannemersbedrijf (vennootschap onder firma) die opdracht heeft gekregen om een kap van een woning te bouwen. Daarvoor moest een staalconstructie worden gemaakt en derhalve schakelt Geurtzen het Konstruktiebedrijf Kampstaal BV in als onderaannemer. Kampstaal had in zijn offerte naar zijn eigen algemene voorwaarden verwezen (metaalunie-voorwaarden) en daarin is een exoneratiebeding opgenomen.

Conform het contract zou Geurtzen voor de verzekeringsdekking zorgen via de zogenaamde CAR-verzekering (bekend in de bouwwereld). De staalconstructie blijkt niet goed te zijn en er dienen twee stalen balken te worden ingekort met behulp van een snijbrander. Daarbij ontstaat brand aan het rieten dak. De schade is aanzienlijk.

Rechtsvraag

Wat is de verhouding tussen de vernietigingsgrond van art. 6:233 sub b en de uitwerking daarvan in art. 6:234 lid 1?

Rechtbank

Geurtzen stelt Kampstaal dan aansprakelijk voor de schade wegens wanprestatie. De CAR-verzekeraar van Geurtzen weigerde namelijk tot uitkering over te gaan, omdat niet vermeld was dat het huis een rieten dak had en daardoor het risico op brand groter zou zijn. De rechtbank wijst de vordering van Geurtzen af, omdat Geurtzen zelf verwijtbaar was doordat hij niet voor een geldige CAR-verzekering had gezorgd.

Hof

Het Hof komt via een andere weg op hetzelfde resultaat. Het Hof past het exoneratiebeding van de metaalunie-voorwaarden toe en wijst een beroep op vernietigbaarheid (vanwege niet ter hand stellen van de algemene voorwaarden) van de algemene voorwaarden door Geurtzen af, omdat Geurtzen via de offerte de redelijke mogelijkheid geboden werd om van de algemene voorwaarden kennis te nemen.

Hoge Raad

Het bieden van een redelijke mogelijkheid om inzage te krijgen in de algemene voorwaarden van de wederpartij via een offerte of andere mogelijkheid krachtens art. 6:234 lid 1 onder b BW, is alleen van toepassing op gevallen waarbij het ter hand stellen van de algemene voorwaarden redelijkerwijs niet mogelijk is.

Hetzelfde artikel vermeldt ook dat de wederpartij zich niet op vernietigbaarheid van de algemene voorwaarden kan beroepen, indien hij ten tijde van het sluiten van de overeenkomst met dat beding bekend was of geacht kon worden bekend te zijn met de algemene voorwaarden.

Het Hof heeft niet vastgesteld dat Geurtzen bekend was of redelijkerwijs bekend had moeten zijn met de algemene voorwaarden van Kampstaal (metaalunie-voorwaarden). De Hoge Raad casseert het arrest van het Hof en verwijst de zaak naar een ander Gerechtshof.